vrijdag 30 januari 2015

Unieke dorpsfilms van cineast Adolfs uit jaren 50 en 60 te zien bij Twentse Filmbank

Johannes Willem Lambertus (Johan) Adolfs (1917-1977) was een Enschedese zakenman en cineast, die bekend werd door zijn talrijke registraties van het dorpsleven in Nederland in het midden van de twintigste eeuw. Adolfs maakte tussen 1948 en 1970 zo'n 1500 films in Nederland, waarvan ongeveer 150 in Friesland. Later werden er voorstellingen mee georganiseerd. In West-Duitsland maakte hij tussen 1956 en 1958 ook nog eens 160 films. De films zijn na zijn dood in talrijke collecties terechtgekomen, en worden momenteel door meerdere instellingen weer bijeengebracht.
Lees hier meer over Johan Adolfs

Foto: Adolfs aan het werk

Voor zover bekend zijn er 18 films over Twentse dorpen gemaakt. De Twentse Filmbank heeft deze films in het archief van het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle kunnen traceren. Dankzij de financiële bijdrage van sponsoren heeft de Twentse Filmbank de vertoningsrechten van deze filmbeelden kunnen verkrijgen.
Het betreft beelden van : Haaksbergen,Oldenzaal,Overdinkel,Manderveen,Saasveld,Rijssen(3),Daarle(2),Daarlerveen(2),Westerhaar, Buurse(2),De Lutte,Losser en Delden.
De beelden zijn hier te bekijken.


donderdag 29 januari 2015

Drie Overijsselse wandelpaden genomineerd voor mooiste wandelpad


De wandelzoekpagina.nl heeft weer een verkiezing van het mooiste wandelpad van het jaar uitgeschreven. Er is een voorselectie gemaakt uit de wandelingen van het afgelopen jaar op basis van aantal downloads, reacties van wandelaars en van verschillende routemakers.

Veertien wandelpaden zijn genomineerd, waaronder:

NS-Wandeling Wezepsche Heide van Wezep naar Zwolle

Hof Espelo - Wandeling over de Landgoederen Hof Espelo en het Lonnekermeer

Kapelletjespad Borne - Lijnwandeling van Borne naar Saasveld

Ga hier naar de stempagina

woensdag 28 januari 2015

Digitale platforms met jeugdherinneringen

Jeugdsentimenten.net is zo'n voorbeeld van een website waar de wat oudere medemens zijn of haar jeugdherinneringen kan delen met anderen. Lokaal of regionaal ontstaan er ook steeds meer initiatieven, zo vestigde ik al eens de aandacht op Poparchief Twente.
Onlangs kwam ik er weer twee tegen.

Woelig Hardenberg
Krantenberichten, artikelen, foto's, video's over een episode uit de geschiedenis van Hardenberg die als woelig bestempeld wordt: eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. 'Het was een tijd van muziek en plezier die zich in het centrum van Hardenberg afspeelde, in en rondom café’s en discotheken', aldus de website. Het maken van de website lijkt een een eenmansactie van Henk Stoeten. Ik zie nergens mensen reageren en die mogelijkheid wordt ook niet aangegeven.


Rootie Tootie in de jaren zestig
In Hengelo is men sinds begin vorig jaar in de uitgaans- en muziekgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig gedoken. De gevonden feiten, foto's etc. worden toegevoegd al het hierboven genoemde Poparchief Twente.
Op dinsdag 3 februari om 14.00 in Museum Hengelo (Beekstraat 51) organiseert Poparchief Hengelo een interactieve middag over Theo Elschot en zijn Rootie Tootie uit de jaren zestig. Doel is delen van informatie en herinneringen. Aan de hand van foto's, muziek en de inbreng van de bezoekers zelf, probeert men de sfeer van toen terug te halen.


maandag 26 januari 2015

Nieuw nummer Mijn Stad Mijn Dorp verschenen

Het eerste nummer in 2015 van Mijn Stad Mijn Dorp staat online. Het door het Historisch Centrum Overijssel uitgegeven online geschiedenis magazine, waaraan ik als redacteur ook een steentje bijdraag, bevat opnieuw een veelheid aan onderwerpen. Zoals in het voorwoord wordt vermeld: 'Dit is het nummer van de mannen, misschien zelfs wel de ‘mannenbroeders’. Op de foto’s is te zien hoe de koorleden vol overgave bij het zingen zich bijna rechtstreeks – het hoofd naar boven – tot God wenden. Een echte mannetjesputter uit het verleden was vakbondsman Herman Bode uit Twente. Verder vertelt restaurateur Philip Heitkamp over zijn passie, het restaureren van oude boerderijen.'


Naast bovengenoemde ook artikelen over de jarenlange fascinatie met glas in Tubbergen, een Twents kaasbuffet, pareltjes van wederopbouwarchitectuur, fotografe Betty Veldwachter en het IJsselstadion in Deventer, Herenwal beschermde tegen ronddolend gespuis en de bekende rubrieken.

Bekijk hier het nieuwe nummer van Mijn Stad Mijn Dorp en neem hier een gratis abonnement.

Regionale uitgaven 2015-2

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2015-05

IAI’s 2015-2

Spraakmakende Hanzesteden / Girbe Buist. - Beilen : Pharos Uitgevers, 2014. - 120 p. – ISBN 9789079399611. - € 16,90


Aan de hand van wandelingen langs monumenten in de Hanzesteden Deventer, Zwolle, Hattem, Kampen en Hasselt, vertelt de auteur over de achtergronden van zegswijzen en uitdrukkingen uit onze taal. Zo wordt bijvoorbeeld verklaard waar ‘steen en been klagen’ vandaan komt, of ‘de hond in de pot vinden’. Verspreid over de verschillende wandelingen is er ook een aantal volksverhalen in het boek opgenomen. Het zijn vertellingen die voor de vijf behandelde Hanzesteden en hun bewoners een speciale betekenis hebben. Tenslotte wordt voor elke Hanzestad in het kort een beeld gegeven van zijn historische ontwikkeling in de Hanzetijd.

Gewoon Averlo en Frieswijk: honderd jaar wonen, werken en leven / Plaatselijk Belang Averlo-Frieswijk. – 2014. - 400 p. – ISBN 9789082325607. – 27,50


Boek bij het 75-jarig jubileum van Plaatselijk Belang Averlo-Frieswijk, buurtschappen onder de rook van Deventer. Foto's, krantenartikelen, documenten en herinneringen van (oud)bewoners staan centraal in het boek. Het beeldmateriaal was uitgangspunt. De schrijversgroep heeft vervolgens in vele huisbezoekjes en gesprekken talrijke verhalen opgetekend. Het resultaat is een zeer uitgebreid boek over het wonen, werken en leven in Averlo en Frieswijk in de laatste honderd jaar.

Deventer jaarboek 2014. - Jrg. 28. - Deventer : Corps 9 Publishers, 2014. - 144 p. - ISBN 9789079701322. - € 17,50


Uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer. - Bevat o.a.: Erasmus en Deventer; Jacob Hogers en Deventer: dien uitstekenden ende vermaerden Meester in de Schilderkonst; Patriotten! Deventer studenten en hun Leidse vriendenboekjes; 1913: Viering honderd jaar Koninkrijk; Cees Wilkeshuis: kennismaking met een veelzijdig schrijver; Archeologisch onderzoek naar landweren in Deventer.

Kiek Deventer 2014: een jaar Deventer persfoto's / foto's Ab Hakeboom ... [et al.] ; tekst en eindred.: René Nijland, Berend van de Sande en Ingrid Willems. – De Stentor, 2014. - 50 p. - € 8,95


Deze 32e uitgave van Kiek Deventer bevat een bonte verzameling van fraaie professioneel geschoten persfoto's uit de laatste twee maanden van 2013 en het overgrote deel van 2014, aangevuld met foto's van hobbyfotografen en lezers.

zaterdag 24 januari 2015

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (17): januari 1967

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan veel bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. Deze maand precies 48 jaar geleden verscheen het januari-nummer 1967.

Naast een artikel van H. Schelhaas over de muurschilderingen in de kerk van Bathmen en een artikel van W.J. Veenstra over de wildstand die bedreigt wordt door de natuur verslindende menselijke activiteiten, bevat dit nummer een beschouwing over de toekomst van het Reggegebied van watergraaf J.S. Biesheuvel, dat hier integraal geplaatst wordt. Omdat een redactioneel commentaar ook veel zegt over de tijd van toen, geef ik dat hier ook weer, alsmede enkele korte nieuwsberichten.

Foto: Winterse boom in Ommen (Ger Dekkers)

Uit de redactionele mars:
Cultuur zonder visie
Ruim een jaar geleden, namelijk in oktober 1965, heeft de Culturele Raad voor Overijssel een provinciale "Cultuurnota" uitgebracht, die onlangs aan de Overijsselse staten is aangeboden. In de tussenliggende tijd heeft het college van gedeputeerde staten het werkstuk bestudeerd en het is daarbij, blijkens de begeleidende brief, o.m. tot de conclusie gekomen, dat de Culturele Raad met het uitbrengen van de nota een belangrijk stuk werk heeft verricht. Immers, "de nota geeft een beeld van de huidige culturele situatie in de provincie en noemt een aantal wenselijkheden voor de toekomst."
Onze conclusie is een geheel andere. Naar onze mening heeft de provincie niet zo zeer behoefte aan een uitputtende inventarisatie van' allerhand culturele aktiviteiten, aangevuld met enkele schuchter geplaatste wenselijkheden. Wèl is er behoefte aan een duidelijk antwoord op de vraag wat er (globaal) in Overijssel in de toekomst op het culturele erf zal moeten gebeuren. Op die vraag had de Culturele Raad een antwoord dienen te geven.
Wij hadden, vóór alles, in de nota beleidsadviezen verwacht. Aan de hand van die adviezen zou het provinciaal bestuur de gelegenheid zijn geboden een gefundeerd beleid te ontwikkelen en bij de uitvoering van dit gefundeerde beleid een schema van prioriteiten aan te houden.
Uit niets blijkt voorts, dat de Culturele Raad bij de voorbereiding van de nota zich de moeite heeft getroost een vergelijkend onderzoek in te stellen. Geen woord over de aanpak in andere provincies, geen vergelijkingscijfers, geen kostenberekeningen. Belangstellende lezers worden gedwongen blind te varen. Een voorbeeld: de nota spreekt waarderend over het muziekonderwijs en bepleit voor deze aktiviteit krachtige financiële steun van de provincie. Waarom hieraan niet toegevoegd, dat Overijssel op dit punt achterloopt? Wordt van de staten, die uiteindelijk over de provinciale steun moeten beslissen, verwacht, dat zij zelf vergelijkingsmateriaal gaan opscharrelen? In de zeer vage toneelparagraaf somt de
nota de rij van gemeenten op, die naar het oordeel van de Culturele Raad in aanmerking komen voor schouwburgaccommodatie. Het bestaan van levenskansen voor al deze schouwburgen wordt evenwel niet aangetoond. Evenmin wordt vermeld, dat een onderzoek heeft uitgewezen, dat de stichting van al deze instellingen noodzakelijk is. Is op dit punt een beetje met de culturele pet gegooid?
Wellicht hebben wij te veel verwacht en ons te weinig gerealiseerd, dat de Culturele Raad zich wel een heel uitgestrekt arbeidsveld heeft toegemeten. De nota houdt zich immers bezig met ruilverkavelingen, restauraties, waterzuivering, landschapsschoon en zandwinningen. Cultuur grijpt voor de raad zeer diep. Naar onze mening had enige taakbeperking de raad stellig niet ontsierd en zeker zou daardoor de mogelijkheid geschapen zijn op het aldus beperkte terrein méér gedegen werk te verrichten. Rest ons nog een detail-opmerking. In het hoofdstuk "Overheid en Cultuur" zegt de nota: "Cultuur, hetzij eng hetzij ruim genomen, is geen voorrecht van de elite, maar een aanspraak van elkerlyc".
Niettemin wordt kasteel "Het Nijenhuis" - in de toekomst het duurste Overijsselse museum, dat schatten aan gemeenschapsgeld zal gaan verslinden - in diezelfde nota voorgeschoteld als een oord, dat voor elkerlyc gesloten zal blijven ... geen massabezoek en geen educatieve functie. De Culturele Raad heeft ons voor vele vragen en raadselen geplaatst. Desondanks blijven wij hopen op een duidelijk provinciaal cultuurbeleid!

J. S. Biesheuvel
Breed beraad over het Reggegebied in de toekomst
Hoewel de afwatering in het gebied van het waterschap de Regge sinds 1925 aanzienlijk is verbeterd wordt het steeds meer duidelijk, dat het waterschap in de toekomst nog vele belangrijke werken zal moeten uitvoeren om gelijke tred te kunnen houden met nieuwe eisen en veranderende inzichten op het gebied van de waterhuishouding. Als voornaamste punten komen daarbij naar voren de voortschrijdende ontwikkeling in de landbouw, de snelle groei van de Twentse steden, de aanleg van grote verkeerswegen e.d.
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het noodzakelijk geacht, de problemen welke al deze zaken oproepen nauwkeurig te onderkennen. En vervolgens om maatregelen te beramen, die zullen moeten strekken tot aanpassing van de waterhuishouding in het Reggegebied aan de eisen, welke in de huidige tijdsomstandigheden redelijkerwijs en economisch verantwoord kunnen worden gesteld.
Het dagelijks bestuur heeft het beraad hierover niet tot de eigen waterschapskring willen beperken. Het acht het van belang, dat ook de instanties die uiteindelijk mede bij deze materie zullen worden betrokken van de aanvang af de gelegenheid wordt geboden hierbij een inbreng te leveren. Met name is hierbij gedacht aan rijkswaterstaat, provinciale waterstaat en cultuurtechnische dienst.
Daarom werd een studiecommissie voor de waterbeheersing in het gebied van het waterschap de Regge ingesteld en geinstalleerd, die als volgt werd samengesteld: a. vier vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur, t.w. de watergraaf en de heren W. L. ter Bekke, ir. H. W. Bunschoten en jhr. mr. L. M. E. von Fisenne; b. een vertegenwoordiger van de rijkswaterstaat, t.w. het hoofd van het arrondissement Almelo, ir. Hettema; c. een vertegenwoordiger van de provinciale waterstaat, het hoofd van de afdeling waterhuishouding; ir. C. D. Viehoff; d. twee vertegenwoordigers van de cultuurtechnische dienst, t.w. de hoofdingenieur-directeur van deze dienst in Overijssel, ir. A. J. Markvoort en één van diens medewerkers. Als plaatsvervangende leden voor de drie genoemde leden van het dagelijks bestuur zullen eventueel optreden resp. de heren W. Rohaan, ir. W. L. Boerendans en A. H. Hesp.
Het hoofdaccent van de waterschapstaak heeft aanvankelijk gelegen op de behartiging van agrarische belangen. Ook thans nog is dit een hoogst belangrijk aspect. Zonder een efficiënte uitoefening van de zorg voor de waterhuishouding zou een aan de eisen van deze tijd aangepaste bedrijfsvoering in de landbouw welhaast onmogelijk zijn. Verwacht mag worden, dat de landbouw op den duur nog hogere eisen aan de waterhuishouding zal stellen. Naast de zorg voor natuurlijke afwatering zal mogelijk ook meer vraag komen naar een zodanige beheersing van het water dat de afwisseling van natte en droge seizoenen uit een oogpunt van waterhuishouding in normale omstandigheden geen belangrijke invloed meer zal behoeven te hebben op de bedrijfsresultaten in de landbouw. Ook met het oog op de internationale concurrentiepositie van onze landbouw is het een zaak van de eerste orde, dat de waterschappen de landbouw in staat stellen door middel van een juiste waterbeheersing de meest gunstige bedrijfsresultaten te bereiken. In dit verband kan worden opgemerkt dat in de memorie van toelichting bij de ontwerpbegroting 1967 van het ministerie van landbouw is gesteld, dat de herhaalde wateroverlast bij de huidige productietechniek in de landbouw moeilijk kan worden aanvaard. Wat het waterschap de Regge betreft plaatst dit ons voor de taak ons te beraden over hetgeen in de nabije toekomst nog aan de afwatering van het agrarisch gedeelte van ons gebied dient te worden verbeterd.

Foto: Bebouwing van de oppervlakte met steden en wegen betekent, dat geen water ter plaatse in de grond verdwijnt, zodat het snel afgevoerd moet worden.

Het waterschap de Regge is in de loop van zijn bestaan in toenemende mate geconfronteerd met de aanwezigheid van steden, die van betrekkelijk onbetekenende plaatsen mede als gevolg van de industriële ontwikkeling zeer snel zijn uitgegroeid tot belangrijke centra. Aanvankelijk vormde de daarmede gepaard gaande watervervuiling een steeds in omvang toenemend probleem. Er is thans een gegronde verwachting dat dit probleem geleidelijk tot een oplossing zal worden gebracht nu het waterschap sinds 1962 is belast met de actieve taak op het gebied van de afvalwaterzuivering. Naast het probleem van de waterverontreiniging, bezorgt de laatste tijd de afvoer van water uit de Twentse steden, het waterschap echter de nodige hoofdbrekens. Een belangrijke verbetering zal op dit punt met name voor de stad Hengelo zijn verkregen zodra het Bekenplan Hengelo zal zijn gerealiseerd. Het voornaamste knelpunt zal daarna nog blijven het gebied tussen Hengelo en Almelo, waar de snelle afvoeren van Hengelo en Oldenzaal bij grote regenval herhaaldelijk inundaties veroorzaken. Het is een primaire taak van de studiecommissie, zich te beraden over maatregelen die voor dit gebied het nodige soulaas zullen kunnen brengen. Ook elders zullen de afvoeren van de nog steeds groeiende steden bij voortduring zorgen baren. Met name wanneer. de in het streekplan Twente gelanceerde bandstadgedachte realiteit zal worden. Het waterschap de Regge zal zich daarom hebben te bezinnen op welke wijze de waterstaatkundige gevolgen van de stadsuitbreidingen zullen moeten worden opgevangen.
Hoewel het vraagstuk der afvalwaterzuivering niet in de opdracht van deze studiecommissie is betrokken zou het niet juist zijn stilzwijgend aan deze gelegenheid voorbij te gaan. De stichting van zuiveringsinstallaties kan ook problemen oproepen voor de waterbeheersingstaak van het waterschap. In beginsel betekent de stichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie niet, dat méér water wordt afgevoerd dan voorheen. Wel zal de stichting van een zuiveringsinstallatie tot gevolg hebben dat de waterafvoer, die tot dusverre in meerdere richtingen plaatsvond, op één punt wordt geconcentreerd. Dit laatste kan bezwaren geven indien de capaciteit van de afvoerende beek hierop niet is berekend. Bij het maken van eventuele combinaties wordt dit punt steeds terdege onder ogen gezien. Het is nuttig dat ook de commissie zich bij haar arbeid realiseert welke gevolgen de stichting van zuiveringsinstallaties op de waterafvoer kan hebben.
Reeds eerder in deze inleiding is gewezen op de belangrijke functie die de kanalen in de waterhuishouding van het Reggegebied vervullen. Het kanaal Hancate- Vroomshoop zal binnenkort grotendeels door het waterschap worden overgenomen en kan dan meer dan nu reeds het geval is worden gebruikt voor waterafvoer en eventueel waterberging. Het kanaal Vroomshoop-de Haandrik is mede dienstbaar aan het transport van water uit het Nieuwe Stroomkanaal naar het Mariënberg-Vechtkanaal. De belangrijkste lozingen vinden echter plaats op het Twentekanaal, waarvoor bij de aanleg van het kanaal zekere lozingsrechten zijn verkregen. In nauw verband hiermede staan de lozingen op het kanaal Almelo-Nordhorn, o.a. door het Banisgemaal te Almelo. Het kanaal Alrnelo-Nordhorn staat via het Overijssels kanaal in verbinding met het Twente-kanaal, waardoor de geloosde hoeveelheid mede bepalend is voor de totale afvoer op het Twentekanaal. Het waterschap de Regge heeft zich bij het provinciaal bestuur van Overijssel aangemeld als gegadigde voor het kanaal Almelo-Nordhorn, dat niet meer voor de scheepvaart wordt gebruikt. Echter zijn er meerdere gegadigden voor dit kanaal. O.a. is er een streven het kanaal te bestemmen voor recreatieve doeleinden. Naar het oordeel van het waterschapsbestuur zal dit niet ten koste mogen gaan van de belangen van het waterschap. Gezocht zal moeten worden naar een zekere harmonisatie van de verschillende belangen.

Foto: De belangrijkste lozingen van het waterschap de Regge hebben plaats op het Twentekanaal

Wat het Twentekanaal betreft streeft het waterschap ernaar de lozingen op het kanaal te vergroten. Daarbij geeft het waterschap zich rekenschap van het feit dat uitsluitend water van een redelijke kwaliteit op het kanaal mag worden afgevoerd.
De aanleg van nieuwe verkeerswegen in het waterschapsgebied, o.a. de E 8, de rijksweg Rw. 15 en de bandstadwegen zullen ook gevolgen hebben voor de waterhuishouding in het gebied. Enerzijds doordat bepaalde afvoerleidingen zullen worden afgesneden en anderzijds doordat verstoringen worden teweeggebracht in natuurlijke afwateringsmogelijkheden van sommige percelen, c.q. gebieden. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de aanleg van nieuwe wegen gecombineerd kan worden met de aanleg van nieuwe afvoerkanalen voor het overtollige water. Mogelijk kan op deze wijze een aanzienlijke kostenbesparing worden verkregen.

Bergingsvijvers
De vraag moet worden gesteld of het bij de toenemende behoefte aan drinkwater en aan water voor industriële doeleinden nog verantwoord is al het water uit ons gebied te blijven afvoeren en of niet moet worden overgegaan tot aanleg van spaarbekkens waarin het daarvoor geschikte water kan worden opgeslagen. Elders in Nederland vindt dit reeds thans plaats. Het opgespaarde water kan op verschillende wijzen (zuivering, infiltratie) geschikt gemaakt worden voor drinkwater en kan aldus een welkome aanvulling vormen op het nu reeds schaarse grondwater. Het is duidelijk dat het waterschap hiermede belangen dient, die verder gaan dan de eigenlijke waterschapstaak. In verband hiermede zal overleg met de instanties die belast zijn met de drinkwatervoorziening noodzakelijk zijn, niet alleen over de technische uitvoering maar ook ten aanzien van het kostenvraagstuk.
Hierbij moet het niet uitgesloten worden geacht dat de bergingsvijvers of spaarbekkens kunnen worden gegraven in het kader van de aanleg van nieuwe wegen. Hiervoor zullen grote hoeveelheden zand nodig zijn, die gewonnen zouden kunnen worden op plaatsen waar aanleg van bergingsvijvers uit een oogpunt van waterhuishouding aanbeveling verdient. In de toelichting op het streekplan Twente is gewezen op het ontstaan van plassen door zandafgraving. Volgens de opstellers van het streekplan kunnen deze plassen dienstbaar worden gemaakt aan de recreatie. Ook deze recreatieplassen kunnen een waterstaatkundige functie vervullen. Zij dienen dan zodanig te worden gesitueerd, dat waterafvoer op de plassen vanuit de waterschapsbeken mogelijk wordt. Door tijdelijke verhogingen van het waterpeil in de plassen toelaatbaar te maken zullen aanzienlijke bergingsmogelijkheden kunnen worden gecreëerd.
Over deze zaken zal tijdig overleg geboden zijn met alle hierbij betrokken instanties.

Foto: Ook op het kanaal Almelo-Nordhorn wordt geloosd

Milieubeheersing
Het is duidelijk dat de waterschappen hun werk niet meer in een soort van enge beslotenheid kunnen verrichten. Hoewel de waterschappen als doelcorporaties slechts een begrensde taak hebben treedt een beïnvloeding over en weer van en met de taken van andere instanties steeds sterker op de voorgrond. De waterschappen zullen in toenemende mate ook moeten opkomen voor andere dan agrarische belangen. Dit is een vanzelfsprekend uitvloeisel van de taken van het waterschap met betrekking tot de beheersing van het milieu. De aan de waterschappen opgedragen zorg voor de waterhuishouding moet worden gezien als één der grondpeilers van de milieuverzorging. Daarbij geven de maatschappelijke ontwikkeling, de voortschrijdende techniek en de snelle bevolkingsverdichting aan de taak van de waterschappen als het ware nieuwe dimensies.
Het waterschap de Regge heeft hiervoor een open oog en wil bij de uitoefening van zijn taak gaarne zoveel mogelijk samenspreken en samenwerken met anderen die het op zijn weg ontmoet.

Korte berichten
- Op 16.000 adressen in Zwolle werd een brief bezorgd, waarin de inwoners wordt gevraagd hoe zij over de kerk denken. Duizend vrijwilligers hebben zich bereid verklaard deze brief af te geven en over enkele dagen het antwoord op te halen. Zes protestantse kerken en het leger des Heils hopen op deze wijze een vrij volledige indruk te krijgen van de instelling van Zwolle ten opzichte van de kerk.
- Tot nu toe heeft de Technische Hogeschool Twente te Enschede 105 miljoen gulden gestoken in de gebouwen en 25 miljoen besteed aan de inrichting. Er zijn nu 620 mannelijke en 14 vrouwelijke studenten. De TH Twente heeft 620 personeelsleden in dienst, inclusief hoogleraren en andere stafleden.
- De textielfabriek H. P. Gelderman in Oldenzaal gaat het personeel met verscheidene tientallen mensen inkrimpen. Dit zal gebeuren door het laten afvloeien van mensen die veelal een groot aantal dienstjaren hebben, steeds loyale medewerkers zijn geweest, maar die gemiddeld per jaar 140 tot 150 dagen ziek zijn. Zij zullen worden aangewezen door de bedrijfsarts, in samenwerking met het gewestelijk arbeidsbureau. Voor de betrokkenen is een regeling getroffen die volgens de vakbonden uniek is. Zij zullen er financieel vrijwel niet op achteruit gaan en evenmin zullen zij werkloos worden. Een gedeelte van de weverij van de fabriek is namelijk aan hen afgestaan voor het verrichten van werk op grond van de Gemeentelijke sociale werkvoorzieningsregeling (G.S.W.).
- De Zwolse Veemarkt is de tweede van ons land. Vorig jaar werd een rekordaanvoer bereikt van ruim 325.000 dieren.
- De Nederlandse Heidemaatschappij is bezig met de aankoop van de gronden van "Het Hulsbekke" te Oldenzaal. De eigenaar van dit
grondgebied, de heer Breuning ten Cate is verleden jaar in Amerika, waar hij woonachtig was, overleden. "Het Hulsbekke" omvat plus minus 200 ha grond, waarvan ook de gemeente enkele ha in bezit heeft. Hierop liggen de karting- en de ponybaan. Het is de bedoeling dat de Heidemij ook de grond koopt die in het bezit van de gemeente is. Het gemeentebestuur van Oldenzaal had aanvankelijk wel belangstelling voor "Het Hulsbekke", maar het geld ontbreekt haar ten enenmale om ook maar een bod te kunnen doen. In het Streekplan Twente is "Het Hulsbekke" opgenomen als recreatiegebied.





woensdag 21 januari 2015

Lezingen over Twentse avant-garde, deel 3: Eef de Weerd

Het Historisch Museum Hengelo organiseert een lezingen circuit waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan beeldende kunstenaars die behoorden tot de Twentse avant-garde van na de oorlog. Daar waar de COBRA kunstenaars door Willem Sandberg, de charismatische directeur van het Stedelijke Mudeum, al vroeg 'ontdekt' werden, leden in Twente de avant-gardistische kunstenaars een verhoudingsgewijs geïsoleerd bestaan. Ze stonden niet zozeer in de schijnwerpers, maar verdienen echter toch zeker een plaats in de vaderlandse kunstgeschiedenis die hen meer recht doet. Ook in Twente zijn grote kunstenaarspersoonlijkheden werkzaam geweest die heel bijzondere oeuvre's hebben geschapen; geheel eigen onafhankelijke geesten die ons de laatste decennia weer verbaasd hebben doen staan.
Tijdens de lezingen zullen leven en werk besproken worden van de Twentse kunstenaars Jan van der Leest, Riemko Holtrop, Eef de Weerd en Theo Wolvecamp. Stuk voor stuk bijzondere kunstenaars die - buiten Theo Wolvecamp - te lang ten onrechte relatief onbekend zijn gebleven en nu weer wat meer de aandacht krijgen die ze verdienen. De lezingen worden gegeven door kunsthistoricus Harry de Roij.

Aldus een persbericht van het Historisch Museum Hengelo.

Eef de Weerd

Na de (goed bezochte) lezingen over Jan van der Leest en Riemko Holtrop, is nu Eef de Weerd het onderwerp. Toegang 5 euro (donateurs € 2,50). Bezoekers die een schilderij van de Weerd bezitten, kunnen dat meebrengen.

Zie ook de website van het Historisch Museum Hengelo.

dinsdag 20 januari 2015

Muziek uit het oosten (80): Herman Finkers - Koo Wit De Floo

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


Hij schreef het nummer samen met Daniël Lohues en liet zich inspireren door Koperen Ko. Resultaat: een carnavalskraker over het Almelo van vroeger.

(Nog) geen Overijsselse genomineerden voor Geschiedenis Online Prijs


Ondanks dat maar liefst twaalf Overijsselse websites zijn genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs, zit geen van deze momenteel bij de vijftien best geplaatste op dit moment. Dat kan nog veranderen natuurlijk. Er kan nog tot 5 februari gestemd worden. Kijk hier welke Overijsselse sites meedoen.

De shortlist van de Juryprijs is al wel bekend. Uit een van de volgende sites of apps wijst de jury een winnaar aan, die op 12 februari bekendgemaakt wordt:
14-18 Nederlandse Oorlogsverhalen
Aan boord van een slavenschip
Amsterdamse grachtenhuizen
De Archiefkok
Flevolands Geheugen
Foto zoekt familie
Grensland Vestingland (app)
Liberation Route Europe (app)
Moskee in de stad
Onze mijnwerkers
Stichting Michiel de Ruyter
Tijdreis 2000 jaar Domplein in Utrecht (app)
Veteranen
Vogala (app)
Weg naar de Bevrijding

zaterdag 17 januari 2015

Boekenmarkten en boekenbeurzen in 2015 in Overijssel en omgeving


Dit is een voorlopige lijst. Lang alle data en gegevens van met name de kleinere boekenmarkten zijn nog niet bekendgemaakt. Aanvullingen? Mail even.

Losser - Boekenbeurs Erve Kraesgenberg op zaterdag 17 en zondag 18 januari van 10 tot 14 uur

Glanerbrug - Boekenbeurs op 23, 24 en 25 januari in Dorpshuis, Kerkstraat 20

Deventer 13e Deventer Antiquarische Boekenbeurs op zaterdag 31 januari van 10 tot 17 uur in de Bergkerk

SteenwijkBoek Totaal Festival op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari in Buitengoed Fredeshiem bij Steenwijk

Heemse - Boekenmarkt in De Aerninckhof op zaterdag 7 februari van 10 tot 12.30 uur

Almelo - Boekenmarkt Erve Noordik op zondag 1 maart van 13 tot 17 uur

Deventer - Voorjaarsboekenmarkt in Rode Kruisgebouw op zaterdag 28 maart van 10 tot 15 uur

Delden - Boekenmarkt in de Voorhof bij de Oude Blasiuskerk op zaterdag/zondag 21 en 22 maart van 11 tot 16 uur

Borne - Boekenmarkt tijdens Borne op z'n Best op zondag 19 april van 12 tot 17 uur

Goor - Boeken- en platenmarkt op zaterdag 25 april van 10 tot 14 uur

Almelo - Boekenmarkt Bleekkerk op Koningsdag 27 april van 10 tot 16 uur

Oldenzaal - Boekenmarkt op Koningsdag 27 april op Ganzenmarkt van 10 tot 17 uur

Hengelo - Euregio Boekenmarkt Tuindorp ‘t Lansink op zondag 3 mei van 10 tot 17 uur op het C.T. Storkplein

Almelo - Boekenmarkt op Hemelvaartsdag 14 mei van 7 tot 18 uur in centrum Almelo

Vaassen - Boekenmarkt tijdens Vaasaqua op Hemelvaartsdag 14 mei

Zwartsluis - Boekenmarkt tijdens Zwartsluis onder Zeil op zaterdag 16 mei van 10 tot 15 uur

Doesburg - Hanze Boekenmarkt op zaterdag 16 mei van 10 tot 17 uur

Klazienaveen - Boekenmarkt op zaterdag 16 mei van 10 tot 17 uur

Brummen - Boekenmarkt tijdens de Pinkstermarkt op maandag 25 mei van 10 tot 17 uur

Bad Bentheim - Boekenmarkt op zaterdag 30 mei met Nederlandse en Duitse boekhandelaren.

Zwolle - Boekenmarkt op Thorbeckegracht op zondag 7 juni van 11 tot 17 uur

Enschede - Boeken- en stripboekenmarkt op het Van Heekplein op zondag 7 juni van 11 tot 17 uur

Tubbergen - Boekenmarkt tijdens de Noabermarkt op zondag 7 juni van 12 tot 17 uur

Emmen - Boekenmarkt op zaterdag 13 juni van 10 tot 17 uur

Ootmarsum - Streekboekenmarkt op het Kerkplein op zondag 14 juni van 11 tot 16 uur

Coevorden - Boekenmarkt op zaterdag 27 juni van 9 tot 17 uur

Steenwijk - Koopzondag-Boekenmarkt op zondag 28 juni van 11 tot 17 uur

Diepenheim - Boeken- en Platenmarkt op plein 'Onder de Platanen' op zondag 5 juli

Hardenberg - Boekenmarkt op de Markt op zaterdag 11 juli van 10 tot 16 uur

Bredevoort - Particulieren Boekenmarkt op zaterdag 11 juli van 10 tot 17 uur

Borculo - Boekenmarkt op vrijdag 17 juli van 10 tot 17 uur

Haaksbergen - Boekenmarkt bij Pancratiuskerk op zaterdag 18 juli van 10 tot 17 uur

Elspeet - Veluwse Boekenmarkten op zaterdag 18 en 25juli van 10 tot 16 uur

Ommen - Boekenmarkt op dinsdag 21 juli van 9 tot 16 uur

Aalden - Boekenmarkt bij Jantina Hellingmolen op zaterdag 25 juli van 10.30 tot 16 uur

Zutphen - Boekenmarkt IJsselkade op zondag 26 juli van 10 tot 17 uur

De Steeg - Kunst- en boekenmarkt op Kasteel Middachten op zondag 26 juli van 10 tot 17 uur

Elspeet - Veluwse boekenmarkten op zaterdag 1 en 8 augustus van 10 tot 16 uur

Deventer - Grootste boekenmarkt van Europa op zondag 2 augustus

Ommen - Boekenmarkt op dinsdag 4 augustus van 9 tot 16 uur

Dalfsen - Kunst- en boekenmarkt op vrijdag 7 augustus van 10 tot 17 uur

Nijkerk - Boekenmarkt op het Plein op zaterdag 8 augustus van 9 tot 17 uur

Kampen - Kamper Stripspektakel op zaterdag 15 augustus van 10 tot 17 uur

Borne - Boekenmarkt tijdens Melbuulndagen op zaterdag 29 augustus aan de Stationsstraat van 9 to 17 uur

Hoogeveen - Boekenmarkt op zaterdag 5 september van 9 tot 17 uur

Delden - Boekenmarkt op zondag 20 september van 12 tot 17 uur tijdens Cultureel Straatfestival

Hengelo - Boekenmarkt tijdens de Noabermarkt op zondag 27 september van 12 tot 17 uur

Oldenzaal - Boekenmarkt op zondag 25 oktober van 10 tot 17 uur

Zwolle - Boekenmarkt Stichting Kringloop Zwolle op zaterdag 7 november van 10 tot 15 uur

Zutphen - Boekenbeurs op zondag 15 november van 11 tot 17 uur

Nieuw-Roden - Roder Boekenmarkt op 29 en 30 december van 9 tot 17 uur



donderdag 15 januari 2015

Genomineerden Overijssels Boek van het Jaar - Non-fictie bekend!

Een vakjury, bestaande uit Marion Groenewoud, Janneke van der Veer, Frank Inklaar, Harry Morshuis en Ben Siemerink, die allen hun sporen verdiend hebben op het terrein van journalistiek en/of historie, heeft zes boeken genomineerd. Uit deze boeken gaan zij een winnaar kiezen, die tijdens een speciale bijeenkomst op 4 maart bekend gemaakt wordt, tegelijk met de winnaar van de Publieksprijs Fictie Overijssel en de verkiezing van de nieuwe Provinciedichter. Zie hiervoor de website Overijssel Verwoord.

De zes genomineerden zijn:

Ewald Mensink
Aan grond gebonden: van toen er nog geen voetbal was of hoe de tijd kwam in een buiten het verkeer gelegen Twentse gemeenschap
Tubbergen, 2014. 406 pag.
Dit is het verhaal van Noord-Twente, in het bijzonder van de gemeente Tubbergen in de jaren rond 1900. Wanneer in de 19e eeuw de horigheid wordt opgeheven en een paar decennia later de marken als eenheden van boerenzelfbestuur worden ontbonden, leidt dit niet tot ingrijpende veranderingen. Dat gebeurt wel in de beginjaren van de nieuwe eeuw waarin een stille revolutie de Twentse erven treft. Men ziet veranderingen op verschillende terreinen terugkomen: bestuurlijk, in het onderwijs, de gezondheidzorg, de infrastructuur, maar ook bij het klootschieten. In 1916 ongeveer, ontstaan nieuwe boerderijen, iets wat voor die tijd zo goed als onmogelijk was geweest. Het oude systeem gaat op de schop.


Jaap Scholten
Horizon City: een onvolledig en historisch niet noodzakelijkerwijs altijd correct portret van een familie van opgejaagde menisten, grootindustriëlen, kleinwildjagers, landhuizenbouwers, collectioneurs, polygame avonturiers, dromers en dappere vrouwen
Enschede : AFdH, 2014. 477 pag.
Het oeuvre van Jaap Scholten (1963) beslaat inmiddels acht boeken, waarvan 'Kameraad Baron' (2010) de Libris Geschiedenisprijs won. In zijn negende boek beschrijft hij de geschiedenis van zijn voorouders en directe verwanten, afkomstig uit bekende en gefortuneerde fabrikantenfamilies als Scholten, Stork en Van Heek. Deze afstamming blijkt (ook) een literaire goudmijn: op basis van foto's, herinneringen, brieven en andere documenten reconstrueert de auteur – die zelf bij tijd en wijle nadrukkelijk op de voorgrond treedt – de amusante, opmerkelijke en ontroerende lotgevallen van zijn kleurrijke familieleden. Scholten heeft met dit fraai uitgegeven boek een onmiskenbaar boeiend monument voor zijn familie opgericht.


Rosanne Baars
Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764): een scheepschirurgijn in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam
Zwolle : WBOOKS, 2014. 159 pag.
De uit Zwolle afkomstige scheepschirurgijn Joannes Veltkamp (1733-1818) maakte tussen 1759 -1764 vier reizen in dienst van de admiraliteit van Amsterdam naar de Middellandse Zee en het Caraïbisch gebied. Het zeemansleven was misschien hard, maar voor de jonge, vrolijke scheepschirurgijn was het een avontuur en hadden de verre kusten veel moois te bieden. Van zijn belevenissen hield Veltkamp een journaal bij, voorzien van kleurrijke en gedetailleerde tekeningen. Dit reisverslag geeft een bijzonder beeld van het leven en werk aan boord van een achttiende-eeuws oorlogsschip. Met de uitgebreide inleiding van de auteur wordt het reisverslag in een context geplaatst en komen we meer te weten over Veltkamp, die zich na zijn reizen weer in Zwolle zou vestigen.


Nurettin 'Nuri' Bakaryıldız
Succes krijg je niet cadeau: het levensverhaal van een eerste-generatie-gastarbeider in Nederland
Zwolle, 2014. 360 pag.
De golf van Turkse werknemers die in de jaren zestig naar Nederland kwam (toentertijd gastarbeiders), begint nu de pensioenleeftijd te bereiken. Velen hebben nu tijd om hun leven en het bereikte resultaat te overzien. Zo ook deed Nuri Bakaryildiz (in 1965 naar Nederland gekomen), maar hij bleef niet achterover geleund zitten, maar schreef zijn autobiografie. De man blijkt te beschikken over een fenomenaal geheugen en een gemakkelijke schrijfstijl. Vooral doen zijn manier van relativeren en redelijkheid in het beoordelen en reageren op de andere omstandigheden en gewoonten in Nederland weldadig aan. Zijn ervaringen in het bedrijfsleven zoals het exploiteren van benzinepompen en wasstraten zijn soms hilarisch, maar steeds beschreven met de nodige afstand. Men krijgt de indruk te maken te hebben met een sympathieke en zeer actieve man. Een waar voorbeeld van integratie. Het boek is doorspekt met vele kleine zwart-witfoto's en ook citaten, die indruk op de schrijver hebben gemaakt. Omslag met een foto van de schrijver.


Roel H. Smit-Muller
De familie Bokhorst: verrassend veelzijdig
Zwolle : Waanders Uitgevers, 2014. 144 pag.
Op de gevel van Papenstraat 39 in Deventer staat nog steeds in sierlijke letters boven de deur de naam van een bekend Deventer schildersbedrijf. Hier begon stamvader Hendrik Gerrit Bokhorst een bedrijf dat later door hem, zijn beide zonen en door kleinzoon Gerrit zou uitgroeien tot een bijzondere kunstenaarsdynastie. Uit het Bokhorst-atelier kwamen schitterende glas-in-lood ramen, monumentale tegeltableaus, sierlijke gevel- en interieurdecoraties, reclamemateriaal, boekillustraties en oorkonden. Beschilderde keramische producten werden op zowel klassieke, jugendstil als art deco wijze vervaardigd. Bijzonder fraai uitgegeven boek, voorzien van vele illustraties.


Paul Wigger
Wett'n van toet'n en bloaz'n: het maken van een midwinterhoorn
Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2014. 72 pag.
De intentie van dit boek is, om de jonge generatie te interesseren voor het maken van en het blazen op de midwinterhoorn. Met foto's, teksten (internet) film, QR-codes en AR-techniek, wordt het maken van een hoorn op eenvoudige en moderne manier voor het voetlicht gebracht. Speciaal voor scholen is ook een leskist ontwikkeld in combinatie met dit boek.


Zie ook: Kies het beste (fictie0boek van Overijssel

Kies het beste (fictie)boek van Overijssel!

Publieksprijs
Dit jaar voor het eerst mogen Overijsselse lezers bepalen welke schrijver het beste fictie boek van Overijssel heeft geschreven. Een deskundige selectiecommissie heeft vier schrijvers genomineerd waaruit gekozen kan worden: Almar Otten, Kader Abdolah, Michelle Visser en Rodaan al Galidi. Naast deze publieksprijs fictie is er een juryprijs non-fictie en de verkiezing van de Dichter bij Overijssel. Op 4 maart worden alle winnaars tijdens een feestelijke bijeenkomst in Deventer bekendgemaakt. Informatie over de drie verkiezingen vind je op de website Overijssel Verwoord.

Voor het bepalen de Publieksprijs Overijssels Boek van het Jaar-Fictie kon de selectiecommissie kiezen uit boeken die spelen in Overijssel of werk van Overijsselse schrijvers die niet noodzakelijk in onze provincie hoeven te spelen.
Almar Otten is een schrijver uit Deventer, die al meerdere thrillers schreef, waarin Deventer een belangrijke rol speelt. Dit geldt niet voor Het ronde huis dat gaat over de mysterieuze gebeurtenissen in een landhuis op de Veluwe bij Nunspeet. De Twentse Michelle Visser schreef een historische roman, getiteld Opstand, over de Belgische opstand en tweelingzussen die door de gebeurtenissen tegenover elkaar komen te staan. Kader Abdolah (woonplaats Delft) laat zijn roman Papegaai vliegt over de IJssel spelen in Zwolle en omgeving waar hij lange tijd gewoond heeft. Rodaan al Galidi tenslotte woont in Zwolle. Zijn roman Bloesemtocht bevat echter verhalen over Irak, het land waar hij geboren is.

Ga om een stem uit te brengen naar de stempagina en kies voor een van de onderstaande genomineerden:

Rodaan Al Galidi
Bloesemtocht
Antwerpen : De Bezige Bij, 2014. 350 pag.
De opa van de verteller is samen met zijn blinde ezel de baas in het dorp. Opa deelt de bevelen uit en gebiedt de dorpsbewoners tegen zijn ezel te praten als ze iets willen melden. Niemand mag een naam hebben, ook het dorp niet, alleen de dieren. De ezel heet Miraan; iedereen is bang voor hem. Hij vertelt zijn kleinzoon verhalen waarin hij uitlegt hoe volgens hem de wereld in elkaar zit. Deze wonderlijke en humoristische verhalen over de opa van de verteller zijn met grote ernst geschreven in een verteltrant die doet denken aan Arabische sprookjes. De auteur, geboren in 1971 in Irak, is dichter en romanschrijver. Hij ontvluchtte zijn geboorteland en woont sinds 1998 in Nederland (Zwolle). In 2011 kreeg hij de Literatuurprijs van de Europese Unie toegekend voor zijn roman ‘De autist en de postduif’.


Kader Abdolah
Papegaai vloog over de IJssel
Amsterdam : Prometheus, 2014. 447 pag.
Het leven van de personages speelt zich af langs de IJssel en wordt door de dramatische gebeurtenissen tussen 1970 en 2010 beïnvloed. In de dorpen komen asielzoekers wonen. Memed is de eerste buitenlander in het streng protestantse Zalk. Hij wordt in het dorp opgenomen, raakt bevriend met Catharina en wordt de vraagbaak van veel nieuwkomers. Ondanks de dood van zijn dochtertje beseft Memed dat hij een nieuw bestaan moet opbouwen. Zijn technisch vernuft komt hem hierbij goed van pas. De Iraans-Nederlandse schrijver (1954) heeft veel eigen ervaringen verwerkt. Hij laat zien hoe de nieuwkomers de samenleving veranderen, hoe de verschillende culturele gewoonten botsen. Dit blijkt vooral uit de verhouding tussen de seksen; vrouwen passen zich gemakkelijker aan hun nieuwe omgeving aan dan mannen; en eerwraak ligt op de loer. Kinderen doorbreken taboes. Er ontstaan gemengde relaties. Abdolah beschrijft met veel inlevingsvermogen hoe Nederland in een multiculturele samenleving verandert. Het onvermijdelijke hiervan is dat iedereen moet leren om alles te delen. Een soms sprookjesachtige, optimistische roman.


Almar Otten
Het ronde huis
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2014. 351 pag.
In 2005 vermoordt een terminaal zieke bejaarde vrouw een man, in 2013 houdt de Deventer historica Lineke Tesinga een lezing over Germaanse mensenoffers en in 1921 wordt een jong weesmeisje naar een jachthuis in de Veluwse bossen gebracht en slachtoffer van een geheimzinnig ritueel. Dit zijn een paar feiten waarmee Tesinga en de Deventer rechercheurs Jozef Laros en Ellen Van Dorth te maken krijgen. Spil is het in 1967 afgebroken historische jachthuis Het Ronde Huis bij Nunspeet, waar volgens de overlevering geheimzinnige rituelen plaatsvonden waarbij ook prins Hendrik betrokken was. Vlot geschreven, spannende historische thriller die heen en weer springt in de tijd en vanuit een meervoudig perspectief wordt verteld. Eerder werd ‘Blauw goud’ van Otten bekroond met de Diamanten Kogel.


Michelle Visser
Opstand
Amsterdam : Boekerij, 2014. 349 pag.
Goed gedocumenteerd verhaal van deze Twentse schrijfster over de Belgische opstand tegen Willem I. Wanneer Sabine in 1830 trouwt, volgt ze haar man naar Brussel. Ze helpt hem in de banketbakkerij en deze groeit uit tot een succes. Een gouden toekomst ligt in het verschiet, maar niemand heeft rekening gehouden met de Belgische opstand. Sabine's tweelingzus Karlijn, die bij haar vader in Utrecht is gebleven, weigert met Rein de knecht van haar vader te trouwen. Ze verlaat huis en haard om bij haar geliefde te kunnen zijn, een soldaat in het Hollandse leger. Naast de fysieke strijd tussen de verschillende landen waar ze zich bevinden, is er de innerlijke strijd tussen de bloedband en de liefde. Ze heeft een vrij onbekend onderwerp onder de loep genomen en alleen echte kenners zullen de historische personages Petronella Moens en Jan-Carel van Speijk in het boek herkennen. Een must-read voor iedere liefhebber van historisch proza.


Zie ook: Genomineerden voor Overijssels Boek van het Jaar - Non-fictie bekend.

woensdag 14 januari 2015

Nieuw nummer Van over de Iessel uit


Van het digitale tijdschrift met verhalen en poëzie is weer een nieuw nummer verschenen. Bekijk het hier.

dinsdag 13 januari 2015

Twentse Filmbank bereikt nieuwe mijlpaal!

De in juli 2013 door Chris van Oosterwijk opgerichte Twentse Filmbank heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Meer dan 500 films over Twente, haar steden,dorpen en inwoners zijn via de website te bekijken. De Twentse Filmbank is inmiddels een van de grootste, zo niet de grootste, filmbank in zijn soort in Nederland. Het aantal bezoekers van de website nadert de 20.000. De filmbank is nu ook aktief op Facebook.


Laatste aanwinst
De meest recente aanwinst is een bijzondere, getiteld In Almelo was vroeger altijd van alles te doen
Uit een particulier archief heeft de Twentse Filmbank historische filmbeelden over Almelo in bruikleen gekregen. Het betreft 16mm smalfilm opnamen uit de jaren 30 en 40. De Twentse Filmbank heeft deze beelden in eigen beheer gerestaureerd,bewerkt en gedigitaliseerd. Het betreft bijzondere, misschien zelfs deels unieke, filmopnamen (19 stuks) met een totale duur van ca. 4 uur.

Niet voor de eerste keer heb ik zitten grasduinen tussen het materiaal. Een uur is zo weg. Overal vind je mooie links, b.v. bij Diversen naar het mooie onzin-tijdschrift The Wild East. Ga zelf eens kijken bij Twentse Filmbank!

zondag 11 januari 2015

Nieuwe website over Overijsselse landgoederen


Eind november 2014 kwam de nieuwe website Landgoederen in Overijssel online. Er was toen alleen nog niet veel te zien. Intussen raakt de site wat meer gevuld. Dit initiatief van de provincie Overijssel wordt uitgevoerd door het OPG (Overijssels Particulier Grondbezit) in samenwerking met Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de IJsselacademie. Straks zullen alle bijna 270 landgoederen die Overijssel rijk is, in zowel woord als beeld op deze site worden belicht. Het aantal beschreven landgoederen bedraagt nu krap 10%. Op de website vind je naast informatie over de geschiedenis van de landgoederen, ook wandel-en fietstips, foto's, kaarten, allerlei bijzonderheden en overnachtingsmogelijkheden.
Kan een mooie site worden!

vrijdag 9 januari 2015

Wie wint de wandeltrofee 2015?


De longlist voor de Wandeltrofee 2015 bevatte tien wandelgidsen, waarvan liefst vier met Overijssel als wandelterrein. De keuze baseert de jury op criteria als exclusiviteit voor wandelaars, verhouding verhard-onverhard, markering van de route en kwaliteit van het kaartmateriaal. Alleen Nederlandstalige publicaties over wandelroutes die geheel of grotendeels over Nederlands grondgebied lopen en tussen 1 november 2013 en 1 oktober 2014 zijn verschenen of herzien, komen voor de Wandeltrofee in aanmerking.

Geen van de vier Overijsselse gidsen overleefden de selectie voor de shortlist. Wel staat Rob Wolfs bij de laatste drie. Wolfs, wandelspecialist bij uitstek, werd genomineerd met Wandelen over ongebaande paden in de Achterhoek, maar is ook goed thuis in Overijssel en heeft ook over onze provincie regelmatig gepubliceerd. De Achterhoek is juist voor Overijsselaars, vanwege de nabijheid, een aantrekkelijk wandelgebied.

De genomineerde routes worden momenteel door wandelaars nagelopen en zij rapporteren hun ervaringen aan de jury. Op zaterdag 31 januari 2015, de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Amsterdam RAI wordt de winnaar bekend gemaakt en de Wandeltrofee 2015 uitgereikt.

Wie graag wandelt raad ik aan de longlist te bekijken voor de beste wandelgidsen die in 2014 zijn verschenen. De meeste gidsen en zeker de Overijsselse zijn in veel bibliotheken te leen of kunnen worden aangevraagd.

donderdag 8 januari 2015

Streektaaldag Vrouwen van nu Overijssel


Onlangs werd het volgende aangekondigd:

Op dinsdag 17 maart 2015 om 9:30 uur wordt in Multifunctioneel centrum “De Carrousel” in Ommen een Streektaalevenement georganiseerd door Vrouwen van Nu Overijssel.
Medewerking verlenen onder meer Sabine Uitslag en Jannes Mulder.
Lees er hier meer over.


dinsdag 6 januari 2015

Mooie website over Enschede in de oorlog in de maak


Van Eric Heijink ontving ik het volgende bericht:
In dit jaar is het op 1 april 70 jaar geleden dat Enschede door de Engelsen werd bevrijd. Dat zal dit jaar zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Zo is er o.a. op 5 mei weer een grote bevrijdingsparade. Het laatste nieuws daarover is te volgen op deze facebookpagina.
Ook op de site van het 4 en 5 mei comité Enschede zal t.z.t ongetwijfeld een programma aan activiteiten te vinden zijn.
Ik heb het afgelopen jaar vanuit diverse hoeken materiaal van en over Enschede in de oorlog ontvangen, zoals diverse brieven, foto's, dagboeken en andere documenten. Allen hartelijk dank daarvoor!
Het materiaal zal de komende tijd op diverse manieren goed van pas komen. Mocht u nog foto's / documentatie /etc. hebben die betrekking hebben om Enschede in WO2 dan hoor ik natuurlijk graag van u.
Veel van het ontvangen materiaal moet nog worden verwerkt, maar enkele voorbeelden zijn inmiddels te vinden op mijn website Enschede in de Tweede Wereldoorlog.

Zoals Eric Heijink zelf al aangeeft is de site nog niet af, maar toch is er al heel veel te vinden! Kijk zelf maar eens.
Sterk punt is dat overal bronvermeldingen staan aangegeven en ook veel links naar meer informatie. Een mooie aanwinst, deze website!

maandag 5 januari 2015

Regionale uitgaven 2015-1

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2015-01

IAI’s 2015-1

Kerken langs de Vecht: van Dalfsen in Nederland tot Lage in Duitsland / Günter Brandorff (tekst) en Max de Krijger (fotografie). - Denekamp : Heinink Media, 2014. - 144 p. – ISBN 9789491640223. - € 29,95


Een reis in woord en (veel) beeld langs kerken in plaatsen gelegen aan de Vecht van Dalfsen tot Lage. Het is een informatief, soms ook lichtvoetig boek, waarin op basis van een onorthodoxe selectie bedehuizen van diverse pluimage en ouderdom worden beschreven. Auteur en fotograaf hebben een brede rand langs de Vecht gekozen voor hun verhaal over kerkgebouwen in een landschap dat ooit in kerkelijk, cultureel en taalkundig opzicht een eenheid vormde: delen van Salland en de Niedergrafschaft Bentheim. De lezer maakt kennis met de diversiteit van het kerkelijk en cultureel erfgoed en het heden van de vormen van kerk en geloof. Van de ongedeelde Rooms-katholieke kerk tot de veelheid aan kerkelijke stromingen nu.

Monumenten van de gemeente Tubbergen / Max Krijger ; ill. Henk Frons. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2014. - 120 p. – ISBN 9789491640216. - € 29,95


Een grote hoeveelheid foto's met kaartjes en verklarende teksten van de monumenten in de gemeente Tubbergen. De auteurs hadden als doel alle monumenten te fotograferen en te beschrijven, zowel de gemeentelijke als de rijksmonumenten. In de meeste gevallen gaat het hierbij om gebouwen als (vakwerk)boerderijen, woningen, molens en kerken. Prachtig kijk- en bladerboek.

Overijsselse historische bijdragen (129e stuk 2014): verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, 2014. - 224 p. – ISBN 9789087044862. - € 19,-


Deze bundel behandelt zeer verschillende onderwerpen over de geschiedenis van Overijssel. Cartografie stond in de zeventiende eeuw op een hoog niveau. De Bourgondische Kreits van Caspar Merian verscheen, en ook de Overijsselse wapenkaart van de Zwolse drukker/uitgever Gerrit Tydeman. Veel eerder, rond 1338, verscheen het handschrift De Diepenheimse kroniek, geschreven door dorpspastoor Albert. De demografie komt aan bod in een bijdrage over trouwen in Twente. Voor de bestrijding van armoede stichtte de Maatschappij van Weldadigheid begin negentiende eeuw de vrije kolonie Willemsoord en de strafkolonie Ommerschans. Bouwkunst wordt aangehaald in de oprichting van de katholieke kerk van Kuinre en schilderkunst in een portret van de Heer van Almelo. De Heerlijkheid De Eese in Noord-Overijssel is een bijzonder geheel. Sinds 2006 is het aangemerkt als Complex Cultuurhistorische Buitenplaats. In de Eerste Wereldoorlog kwamen Belgische vluchtelingen naar diverse gemeenten in Twente. Niet alle burgemeesters en de Commissaris der Koningin ontvingen deze mensen met open armen.

Open het verleden: geschiedenis van waterschap Regge en Dinkel 1884-2014 / Hans Morssinkhof: vensters ; Martin Steenbeke: essays. - Almelo : Waterschap Regge en Dinkel, 2014. - 177 p. – ISBN 9789080160163. - € 24,90


In 2014 is het Twentse waterschap Regge en Dinkel verder gegaan als waterschap Vechtstromen. In dit boek wordt teruggekeken op 130 jaar waterschapsgeschiedenis in Twente. Dit gebeurt via een canon met 25 vensters en een zestal essays die ingaan op de betekenis van het waterschap in deze tijd, bijvoorbeeld in relatie tot de landbouw, natuur, regionale economie, recreatie en kwaliteit van het landschap.

The no dreadlock story: blues & people / fotografie: Stefan Kemper ; ontwerp en uitvoering: Rene te Wierik ; tekst: Rudi Buitenkamp en Lauk Bouhuijzen. - Raalte, 2014. - Ongenummerde pagina's. - € 19,95


Circa 90 pagina’s met meer dan 45 portretten van kleurrijke bezoekers plus een sfeerimpressie van het ‘mooiste en grootste gratis bluesfestival van Europa’, het Ribs ‘n Blues festival in Raalte.

Deventer kookboek: culinaire geschiedenis van koek tot keizersmaal / Michiel Bussink. - Deventer : Arjen Woudenberg, KMuitgevers, 2014. - 144 p. – ISBN 9789075979800. - € 19,95


Deventer, dat is koek, tot op de dag van vandaag. Maar er was en is veel meer in de Hanzestad. Van stokvis tot gebraden gans, van gevulde boekweitflensjes tot trifle met chocofudge en Deventer koek. Wie dit boek heeft gelezen, ziet voortaan de lange, rijke en boeiende culinaire geschiedenis van de stad overal terug: het prachtige plein De Brink waar al sinds meer dan achthonderd jaar wortels, kolen en eieren worden verkocht. De Bokkingshang bij de IJssel, waar in de Hanzetijd de haringen werden gerookt. De Latijnse school waar Erasmus studeerde en die van zijn moeder piepkuikens kreeg voorgeschoteld. De recepten in het Deventer Kookboek zijn gebaseerd op historische recepten of ingrediënten, maar aangepast aan hedendaagse smaak en gebruiken.

Stegeman daar hou ik van: hoe een reclameslogan de kern van de zaak raakt / Gé Leenders. - Corps 9 Publishers en Stichting Industrieel Erfgoed, 2014. - 80 p. – ISBN 9789079701315. - € 12,-


Stegeman, het vleeswarenbedrijf uit Deventer, bestaat nog steeds. Veel bedrijven uit de bedrijfstak hebben het loodje gelegd. Ook de grote bedrijven in de regio zijn verdwenen. De vleeswarenindustrie heeft moeten inspelen op veel en grote veranderingen, waaronder strenge kwaliteitseisen. De presentatie van producten moet voldoen aan de eisen vanuit de winkel en het gemak voor consumenten. Stegeman heeft die marktbewegingen al 150 jaar lang doorstaan.

Wederopbouw industrie Hengelo [DVD-VIDEO] / Stichting Erfgoed Hengelo. - Hengelo : Stichting Erfgoed Hengelo, 2014. - 3 dvd-video's (...) min. : geluid. - € 15,-


Dvd-box met beeldmateriaal uit Hengelose bedrijven die een rol speelden in de periode van de wederopbouw in Hengelo, maar ook in de rest van het land. Grote Hengelose bedrijven als Stork, Heemaf en Trijp leverden in die tijd innovatieve producten die in de hele wereld verkocht werden. Beelden van werkzaamheden en bijeenkomsten bij een groot aantal Hengelose bedrijven.

Dwars door Enter: met penseel, pen en camera / Schilderijen en tekst: Wilma Pluimers. – Enter, 2014. - 100 p. - € 19,95


Een portret van Enter in schilderijen, foto’s en teksten.

Bathmen spant de kroon: 4 dagen in 1814. – Bathmen, 2014. - 196 p. - € 27,50


In het voorjaar van 1814 vond de slag bij Bathmen plaats. Onder aanvoering van de latere koning Willem II versloegen Kozakken, Pruisen en Landstormen de laatste Napoleontische bataljons in Nederland. Bathmen richtte de allereerste Oranjevereniging van Nederland op en de latere koning Willem II vertrok zegevierend naar Den Haag. Deze bijzondere periode in de geschiedenis van het Overijsselse dorp werd in het Hemelvaartsweekend van 2014 herdacht. Inwoners bootsten het leven van toen na. Kozakken kwamen ervoor uit de Krim en ook de Pruisen en Fransen waren van de partij. In dit boek een fotografisch verslag.

zondag 4 januari 2015

De beste, mooiste, meest gezochte, meest bekeken ...: lijstjes 2014


De beste muziek, de beste boeken, de meest gezochte dit en de meest bekeken dat. Ik ben altijd nieuwsgierig als ik zo'n lijstje tegenkom. Twee favoriete bloggers uit de sidebar van dit blog hebben al een aantal van die lijstjes op een rij gezet, n.l. Linda Zeggelaar en Bieblog Hengelo.

Zelf vond ik nog:
Lijstjes 2014 (VPRO)
Top 10 lijstjes
De Social Media lijst der lijstjes
Nog meer lijstjes van The Post Online
Top 14 van de beste eindejaarslijstjes van HP/De Tijd

Muziek uit het oosten (79): Ilse Warringa - Goa nie weg bie mie

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


'Goa nie weg bie mie' (tekst André Manuel, melodie 'Ne me quitte pas') wordt gezongen door Ilse Warringa in de voorstelling 'De Belofte!'. Script en regie: Laurens ten Den.