zondag 29 maart 2015

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (19): maart 1967

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan veel bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. Deze maand precies 48 jaar geleden verscheen het maart-nummer 1967.

Foto: Vegetatieve samenleving in de Noordoostpolder (Ger Dekkers)

In het maart-nummer van 1967 een lang artikel over de bedrijfssluitingen en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Door de sluiting van een aantal grote bedrijven in 1965/1966 in Deventer verloren bijna 1500 werknemers hun baan. Een jaar later hadden slechts 90 personen nog geen passend werk gevonden. Wie het lange verhaal leest ziet dat in die tijd het lokale bestuur, provinciale instellingen en de landelijke overheid zich zeer verantwoordelijk voelden voor het herstel van werkgelegenheid. Het treffen van algemene maatregelen en het verder over laten aan 'de markt' was toen niet aan de orde.

Mr. M. J. VAN ROSSUM DU CHATTEL
De recente bedrijfssluitingen te Deventer en de vooruitzichten

Op 9 december 1965 werd Deventer opgeschrikt door het bericht, dat de fabriek van Ankersmit's Textielfabrieken, sinds enige tijd deel uitmakende van Texoprint N.V., als gevolg van een interne reorganisatie binnen het bedrijf van Texoprint zou worden gesloten en opgeheven. Door deze bedrijfssluiting werden 988 werknemers getroffen en zag Deventer een van zijn oudste bedrijven verdwijnen.
Deze aankondiging zal bij vele oudere Deventernaren ongetwijfeld de herinnering hebben wakker geroepen aan de sluiting van de Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v/h J. L. Nering Bögel en Co. in 1932, waardoor enige honderden werknemers op straat kwamen te staan. Hoe anders is echter de toestand in 1965 vergeleken met dertig jaar geleden. In het Gemeenteverslag over het jaar 1933 (bijlage H, blz. 2) treft men over de door de sluiting van de N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v/h J. L. Nering Bögel en Co. werkloos geworden arbeiders de volgende opmerking aan: "Onder het aantal werkzoekenden bevinden zich ook enkele honderdtallen metaalbewerkers, die hier ter stede nimmer meer in hun vak emplooi zullen vinden, wegens de opheffingen van twee groote industrieen". Nederland verkeerde toen in de grote crisis van de dertiger jaren en Deventer telde toen evenals de andere steden vele honderden werklozen (januari 1933: 1771).
Voor velen van de werknemers van Ankersmit bestond de gerede verwachting, dat zij elders werk zouden vinden. Voor het personeel werd een afvloeiingsregeling getroffen, die enige frictie in de eerste dagen ten spijt de instemming van de vakbonden verwierf.
Toen kort nadien de sluiting van de meelfabriek van de Koninklijke Industriële Maatschappij Noury en Van der Lande N.V., enige tijd voordien overgenomen door de N.V. Koninklijke Zwanenberg-Organen, bekend werd, waardoor 242 mensen zonder werk zouden komen, waren deze bedrijfssluitingen voor de regering aanleiding maatregelen te treffen met het oog op het herstel van de werkgelegenheid in Deventer. De gemeente Deventer werd voor het jaar 1966 aangewezen als primaire ontwikkelingskern in de zin van premie- en prijsreductieregeling "Stimulering industrievestiging ontwikkelingskernen". Als gevolg hiervan konden industriële bedrijven die zich in Deventer vestigden en aan bepaalde in die regeling omschreven eisen voldeden, in aanmerking komen voor een premie, waarvan de grootte afhankelijk is van het vloeroppervlak, en voor een reductie op de grondprijs. Voorts zegde de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening toe, dat rijksgoedkeuringen voor industriële projecten op korte termijn zouden worden afgegeven. Tenslotte werd de mogelijkheid geopend garanties te verstrekken voor leningen van de Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N.V. ten behoeve van industriële projecten te Deventer.
Deze snelle reactie van de regering heeft er veel toe bijgedragen om de sfeer in Deventer ten goede te doen keren. Het gemeentebestuur is de regering voor deze, vooral snelle hulp bijzonder erkentelijk. Ook het gemeentebestuur zat niet stil. Op korte termijn werd een persconferentie belegd en werden de nodige besprekingen in Den Haag gevoerd. Ten einde een slagvaardig beleid te kunnen voeren en om te komen tot een goede coördinatie van de te nemen maatregelen riep het college van burgemeester en wethouders op 28 december 1965 een Werkgroep industriële ontwikkeling Deventer in het leven. In deze commissie, die het gemeentebestuur ter zijde staat bij zijn pogingen nieuwe werkgelegenheid aan te trekken, hebben naast de wethouder van openbare werken als voorzitter en enige gemeente-ambtenaren zitting de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau, de adjunct-directeur van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel en de secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland, district Salland. Het eerste werk van deze commissie was het opmaken van de balans en te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om nieuwe bedrijven aan te trekken. Hierbij kwam nog weer eens duidelijk aan het licht hoe beperkt de mogelijkheden waren door het veel te krappe grondgebied van Deventer, hetgeen een ernstige handicap betekent voor het streven van het gemeentebestuur op korte termijn nieuwe werkgelegenheid te creëren.
Begin mei 1966, werd, hoewel niet geheel onverwacht, Deventer weer opgeschrikt en wel door de aanvraag van surséance van betaling van Davo's Haardenfabriek N.V., al spoedig gevolgd door de sluiting van dit bedrijf. Dit betekende het ontslag voor nogmaals 230 mensen.


Al spoedig na het aanwijzen van Deventer als ontwikkelingskern kwamen vele aanvragen om inlichtingen over industrievestiging bij het gemeentebestuur binnen. De grote mate van publiciteit die via pers en televisie aan de bedrijfssluitingen was gewijd, vestigde alom de aandacht op Deventer. Niet alleen de faciliteiten ingevolge de premie- en reductie regeling waren oorzaak van deze belangstelling, maar in het begin droeg ook de verruiming van de plaatselijke arbeidsmarkt - landelijk was de arbeidsmarkt nog in hoge mate gespannen - in belangrijke mate hiertoe bij. Van deze vele aanvragen om inlichtingen hebben zoals niet anders te verwachten was slechts enkele tot een voor Deventer gunstig resultaat geleid, terwijl in enkele gevallen helaas niet kon worden voldaan aan de wensen van de aanvragers. Bij het uitgeven van de beschikbare industriegrond streeft het gemeentebestuur er naar deze met het oog op het aantal te scheppen arbeidsplaatsen zo effectief mogelijk te benutten.
Over het resultaat van de maatregelen van de regering en de bemoeiingen van het gemeentebestuur is een bescheiden voldoening op zijn plaats. Hoewel de situatie zeker nog niet onverdeeld gunstig genoemd kan worden, bestaat het vertrouwen, dat de industriële werkgelegenheid te Deventer zich van de ondervonden achteruitgang zal herstellen. Hiervoor zal echter een voortdurende inspanning vereist blijven. In 1966 besloten acht bedrijven tot vestiging in Deventer, te weten: Eurostepp N.V., industrie van doorgestikte en gewatteerde stoffen; Th. Obdeijn en Zn. N. V., aannemersbedrijf; Selecta N.V., uitgeverij en drukkerij; de Coöperatieve Veevoederfabriek "Sloten" g.a.; Molenaars combinatie Oost Nederland N.V., veevoederfabriek; N.V. Granaria Graaninkoop maatschappij, graansilo; Wagemans Vlees Unie N.V., vleeswarenindustrie; en Unidarm N.V., kunstdarmenindustrie. Een bedrijf dat reeds tot vestiging besloten had, trok zich onlangs weer terug toen het in de gelegenheid was een sinds kort buiten gebruik gestelde steenfabriek in de omgeving aan te kopen. In een van de nieuwe gebouwen van Noury en Van der Lande vestigde zich in de loop van 1966 Golden Wonder N.V., een nieuw opgericht bedrijf voor de fabricage van chips. Deze nieuwe bedrijven zullen aan ongeveer 260 mensen werk bieden en op den duur wellicht aan 355 mensen.
Dank zij de versnelde afgifte van rijksgoedkeuringen konden reeds bestaande plannen van verschillende Deventer bedrijven tot uitbreiding of nieuwbouw veel eerder ter hand genomen worden dan oorspronkelijk verwacht werd. Ook hierdoor zal een verruiming van werkgelegenheid kunnen ontstaan.
Een deel van de door de bedrijfssluitingen getroffen werknemers werd door de bestaande Deventer industrie in dienst genomen. De versterking en uitbreiding van de werkgelegenheid in Deventer zal voor een heel belangrijk deel moeten komen van de bestaande industrie. Het gemeentebestuur ziet het dan ook als een van zijn belangrijkste taken om bij te dragen tot een zo gunstig mogelijk klimaat voor de groei en uitbreiding van de Deventer industrie. Door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar is het licht van
openbare belangstelling wel wat eenzijdig op de vestiging van nieuwe bedrijven gevallen. Dit betekent echter niet, dat de belangstelling van het gemeentebestuur voor het wel en wee van de bestaande bedrijven ook maar in enig opzicht zou zijn verminderd.
Ten aanzien van de gevolgen van de in Deventer plaats gehad hebbende bedrijfssluitingen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het sociale aspect en het werkgelegenheids-vraagstuk, Hoewel beide nauw samenhangen, belichten zij toch ieder een ander facet van het vraagstuk. Het sociale aspect zou ik willen aanduiden als de actuele kant van het probleem; in hoeverre zijn de door de bedrijfssluitingen getroffenen er in geslaagd weer werk te vinden? Het werkgelegenheidsaspect is de vraag naar het aantal beschikbare arbeidsplaatsen nu en in de toekomst, waarbij de belangstelling uiteraard voornamelijk uitgaat naar de industriële werkgelegenheid.


Gelukkig heeft een groot deel van hen die door deze bedrijfssluitingen zonder werk kwamen, elders weer werk kunnen vinden. Volgens gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Deventer hebben van de in totaal 1460 bij deze bedrijfssluitingen betrokkenen er tot dusver ongeveer 90 personen nog geen passend werk kunnen vinden. Het werkloosheidscijfer voor Deventer lag eind december iets onder het landelijk gemiddelde, zodat er uit dien hoofde op dat ogenblik geen reden tot grote ongerustheid behoefde te bestaan. Deze getalsmatige benadering mag ons echter niet de menselijke kant van deze zaak doen vergeten. Velen moesten hun - veelal sinds jaren - vertrouwde arbeidsomgeving verlaten en ander werk zoeken met alle consequenties van dien. Schrijnend zijn de gevallen van oudere werknemers die er niet in slagen passend werk te vinden. Het vraaggesprek met een van hen, opgenomen in het Deventer Dagblad van 30 december 1966, geeft van deze tragiek een treffend beeld.
Het is zonder meer duidelijk, dat de sluiting van deze drie bedrijven niet zonder invloed is op de industriële werkgelegenheid in Deventer, daar vele arbeidsplaatsen zijn weggevallen. Een deel hiervan is gecompenseerd door uitbreiding in de bestaande bedrijven, maar blijkens een onderzoek van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel bedroeg de uiteindelijke teruggang in de Deventer industrie 1130 personen. Het is dit aspect, dat het gemeentebestuur met zorg vervult. Jaarlijks immers komen enige honderden jongeren hun plaats in het produktieproces zoeken. De twee l.t.s.en te Deventer leveren jaarlijks ongeveer 300 leerlingen af. Deskundigen nemen aan, dat in 1966 de dienstensector in Deventer een groot aantal mensen heeft opgenomen, zodat daar in de komende jaren de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten relatief geringer zal zijn. Met kracht zal daarom gestreefd moeten worden naar uitbreiding van de industrie in Deventer. Dit zal de eerste jaren een van de belangrijkste taken van de gemeente zijn. Met het oog op een zo rijk mogelijk geschakeerde arbeidsmarkt zal tevens getracht moeten worden bedrijven aan te trekken die hoger gequalificeerd personeel nodig hebben. Het streven van het gemeentebestuur is dan ook in het bijzonder op dit soort bedrijven gericht. Voor dergelijke bedrijven biedt Deventer alle omstandigheden in aanmerking genomen zeer goede mogelijkheden.

Welke kansen heeft het streven van het gemeentebestuur om nieuwe bedrijven aan te trekken? De beperkte hoeveelheid beschikbaar industrieterrein is op dit ogenblik voor de gemeente een handicap. Er bestaan vergevorderde plannen tot uitbreiding van het gemeentelijke industrieterrein. Deze uitbreiding zal moeten plaatsvinden op het aangrenzende gebied van Diepenveen, daar het Deventer grondgebied hiervoor geen plaats meer biedt. Ook hier manifesteert zich weer eens duidelijk de ruimtenood waarin Deventer ondanks de grenswijziging van 1960 nu al jaren verkeert. Het zal voor een ieder duidelijk zijn dat een dergelijke toestand voor een zich gezond ontwikkelende en levenskrachtige stad een absurde situatie is. Het gemeentebestuur van Diepenveen verleent ten aanzien van de uitbreiding van het industrieterrein een verheugende medewerking. Het zal desondanks echter nog wel enige tijd duren voordat op dit nieuwe industrieterrein grond' zal kunnen worden uitgegeven.
Als positieve factor voor het slagen van het industrie-acquisitiebeleid moet genoemd worden de grote woningproduktie dank zij de rationeel opgezette bouwstromen. Het is slechts te hopen, dat op korte termijn een gunstige beslissing over het dubbelstadplan zal worden genomen. In dat geval is een continue hoge woningproduktie verzekerd. Heeft op deze factoren de gemeente slechts maar ten dele invloed, nu de beslissing bij hogere instanties is komen te rusten, op andere heeft het gemeentebestuur wel een rechtstreekse invloed. Aan de infrastructuur van Deventer, die de vergelijking met andere plaatsen al goed kon doorstaan, zijn de laatste jaren vele nieuwe elementen toegevoegd; het nieuwe gebouw van de openbare leeszaal, de kunstijsbaan, het overdekte zwembad en de voorzieningen in de medische sector. Op van uit het westen komenden oefent Deventer, wanneer men de stad eenmaal heeft leren kennen, een grote aantrekkingskracht uit. Bij alle gunstige factoren voor de vestiging van nieuwe bedrijven komt de aantrekkelijkheid van Deventer als woonstad in een mooie omgeving. Dit is een factor die bij het aantrekken van nieuwe industrieën een belangrijke rol speelt. De vooruitzichten voor de ontwikkelingsmogelijkheden van Deventer op de lange duur kunnen daarom zonder meer gunstig genoemd worden, zodat Deventer de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Samenwerking bibliotheken
Een proces dat zich in de jaren zestig langzaam voltrok was de deconfessionalisering en de ontzuiling. In 1967 kwam er een eind aan de verzuiling in de Overijsselse bibliotheekwereld. Twee provinciale bibliotheekcentrales kregen elk een deel van Overijssel toegewezen en hun bibliotheken kwamen ter beschikking van alle gezindten. Het artikel van Kees Post begint als volgt: 'Wederom goed nieuws uit de Overijsselse bibliotheekwereld. Ditmaal geen berichten over de opening van een nieuw gebouw in een van de vele plattelandsdorpen of cijfers, die een nieuw uitleenrecord vastleggen, maar de mededeling over een nieuwe opzet van de lectuurvoorziening ten plattelande in dit gewest. Na moeizaam en langdurig onderhandelen namelijk hebben de beide instellingen, die sinds de eind-veertiger jaren in Overijssel werkzaam zijn op het terrein van de lectuurvoorziening ten plattelande, besloten te gaan samenwerken; het zijn de Centrale Plattelandsbibliotheek Overijssel (CPBO), gevestigd in Zwollerkerspel, en de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel (KCVL), gevestigd in Borne. Tot voor kort stonden zij, min of meer als geharnaste concurrenten, tegenover elkaar en poogden daarbij elkaar zoveel mogelijk lectuurvliegen af te vangen. Onder deze omstandigheden kon het gebeuren - Heino levert het sprekende praktijkvoorbeeld - dat in een kleine plattelandsgemeente zowel door de CPBO als door de KCVL een bibliotheek op poten werd gezet. Evenmin kon, als gevolg van dit gescheiden optreden, worden voorkomen, dat het personeel van beide instellingen werd gedwongen ondoelmatig heen en weer te reizen: van Zwollerkerspel naar Twente en van Borne naar Salland.'
Vanaf 1968 waren twee provinciale bibliotheekcentrales actief: de PBC West-Overijssel en de PBC Overijssel-Oost. In 1989 gingen beide op in de Overijsselse Bibliotheekdienst, die intussen onderdeel is van de Rijnbrink Groep.

De foto's hieronder geven een beeld van de bibliotheek in 1967.donderdag 26 maart 2015

Volg realisatie van boek en website over Buitenplaats Spijkerbosch bij Olst

Op buitenplaats.spijkerbosch.nl is te zien hoe de historie van de buitenplaats Spijkerbosch bij Olst, dat nu bijna honderd jaar door de familie Van Limburg Stirum wordt bewoond, wordt ontrafeld. Het boek in wording zal worden gepresenteerd op 12 september tijdens de Open Monumentendag, ook de inhoud van de website zal verder worden uitgebreid. Het boek wordt geen opsomming van feiten over bewoners en verbouwingen, zoals vaak bij dit soort publicaties. Het boek schetst aan de hand van korte verhalen een indringend beeld van het leven op een Sallands landgoed over de afgelopen eeuw. Historische beschrijvingen en persoonlijke belevenissen wisselen elkaar voortdurend af. Niet alleen familieleden, maar ook huisvrienden, oud-personeelsleden en landgoedbewoners komen aan het woord.


De auteur
De auteur Ewout van der Horst is historicus en journalist. Hij zegt: 'Ik ben steeds op zoek naar het snijvlak van verleden en heden, zoals dit zichtbaar wordt in het landschap, de bebouwing en de verhalen van mensen. Ik ben gespecialiseerd in de cultuurhistorie van Salland, waarbij landgoederen mijn bijzondere belangstelling hebben. Sinds 2004 woon ik als beheerder samen met mijn vrouw en dochters op landgoed Klein Hoenlo, in de naaste omgeving van Spijkerbosch. De publicatie over Spijkerbosch zal een mengeling bevatten van historische beschrijvingen, persoonlijke herinneringen van diverse betrokkenen en de actuele stand van zaken. Kortom, verleden en heden op het scherpst van de snede.'

Meedoen
De auteur en de vormgever (Floris Slotemaker) doen op de website een oproep: 'Er zijn vast verhalen die we nog niet kennen of die vergeten geraakt zijn. Bent U een van die mensen die op Spijkerbosch over de vloer kwam/komt? Heeft u een herinnering of een foto en wilt u die delen? Wij horen graag van u. Alle bijdragen worden op de website gezet en opgenomen in het archief en mogelijk opgenomen in het boek.'

Op de website zijn al een flink aantal verhalen te vinden. De auteur houdt ook een blog bij waar zijn vorderingen aan het boek zijn te volgen en waar hij informatie vraagt over feiten en foto's.

Mijn beste FC Twente team aller tijden

De Tubantia deed vanmorgen een oproep. Stel het beste FC Twente ooit samen. Van alle spelers, die de afgelopen 50 jaar bij FC Twente speelden, werden de gegevens verzameld. Er kunnen 3 aanvallers, 3 middenvelders, 4 verdedigers, 1 keeper en 1 trainer gekozen worden uit 362 spelers. Ik ben benieuwd welk team door de duizenden Twente-fans zal worden samengesteld. Hieronder alvast het team dat ik instuurde. Ik heb vooral gekozen voor 'echte' Twente-spelers. Spelers die het grootste deel van hun carrière bij FC Twente speelden. Dus geen voorbijgangers als Chadli, Ruiz, Dick van Dijk of Ronald de Boer, maar echte rood-witten.


woensdag 25 maart 2015

Festivals, (culturele) evenementen en zomerfeesten in Overijssel 2015

Hieronder een opsomming van festivals en (culturele) evenementen die in 2015 in Overijssel georganiseerd worden. Vervolgens een overzicht van Zomerfeesten.

Kijk hier voor 2016

KAFT by night Tubbergen
27 maart

Brommers kieken Rijssen
27 maart

The Passion Enschede
2 april

Paasstaakslepen Denekamp
5 april

BigBand Festival Goor
6 april

Historisch Festival Raalte
6 april

Historisch Festival Almelo
17-18 april

Hardshockfestival Zwolle
18 april

Boosterfestival Enschede
Talentenfestival
18 april

Borne op z'n best
19 april

Marathon Enschede
19 april

Lovely Sunday Festival Wythmenerplas Zwolle
19 april

Heartland Festival Hengelo
25 april


200 jaar Koninkrijk Zwolle
25 april

Oldenzaal Maximaal
Muziekfeest
26 april

Kindance Zwolle
26/27 april

Hardfest Enschede
27 april

Kingpop Vasse
27 april

Bevrijdingsfestival Zwolle
5 mei

Vrijheidsfestival Enschede
5 mei

Rhythm & Blues Night Zwolle
13 mei

Jannarok Diepenheim
13-14 mei

Devotie Festival
13-17 mei

Dauwpop Hellendoorn
14 mei


Randrock Vriezenveen
14 mei

Green Vibrations Enschede
14 mei

Hemelgames Oldenzaal
14 mei

Twents Gitaar Festival Enschede
14 - 17 mei

Wildness Festival Wythmenerplas Zwolle
Dance
16 mei

Colmpop Deventer
16/17 mei

Memphis Heart 'n Soul Enschede
22-25 mei

IJsseldeltadag
23 mei

Fantasy Island Festival Rutbeek (Enschede)
23 mei


Oldtimer Festibal Balkbrug
23-24 mei

Festival Ribs & Blues Raalte
23-25 mei

FBK Games
24 mei

Freshtival Rutbeek (Enschede)
24 mei

Festival of Fire Sibculo
Gospel, praise en worship
25 mei

De Smaak van Deventer
28 t/m 31 mei

Twente Biennale
28 mei - 7 juni

Twentse Lente Festival Almelo
29 mei

Festival Havenwerk Deventer
29-31 mei

KAFT in Twente
29, 30, 31 mei

Deventer Jazz Festival
30 mei

MegaBase Park de Wezenlanden Zwolle
30 mei

Jazz aan de Vecht Dalfsen
30 mei

Enterse Ganzenmarkt
30 mei


BAM! Festival Hengelo
30 mei

Klinkerfestival Zwolle
Kapellen
30 mei

Festival Havenwerk Deventer
30-31 mei

KunstKijken op het Hogeland Enschede
31 mei

Zwolle Unlimited
5-7 juni

Waterval Internationaal Vertelfestival Zwolle
5-7 juni

Food Truck Festival Enschede
Eten, drinken, muziek, theater
5-7 juni

Vocaal festival Amusing Hengelo
6 juni

Vechtival De Koppel Hardenberg
6 juni


Stone Rock Festival Dalfsen
6 juni

Twents Streektaalfestival in Ootmarsum
12 juni

Straatmuziekfestival Almelo
13 juni

Street Art Festival Enschede
13 juni

Zwolse Halve Marathon Festival
13 juni

Muzikaal Onthaal Diepenheim
13-14 juni

Kunst in het Volkspark Enschede
14 juni

Pedro Pico Pop Raalte
18 juni

Leppel Festival Tubbergen-Uelsen
20-21 juni

Kunstmarkt Tuindorp Hengelo
21 juni

Ballonfestival Hardenberg
25-27 juni

Zunnewende Festival Hellendoorn
26 juni


Multiculturele Markt Enschede
26-28 juni

Dennenblues Losser
27 juni

Boulevard Outdoor Lageveld Wierden
27 juni

Explosion Festival Ommen
3 juli

Festival Deventer Op Stelten
Theaterfestival
3-5 juli

HobNob Festival Almelo
4 juli

Afrikafestival Hertme
4/5 juli

Lil’Hill Festival Luttenberg
11 juli

Rock Around Giethoorn
11/12 juli

Pedro Pico Pop Festival Raalte
18 juli

Stonehenge Steenwijk
Festival met metalbands
25 juli

Dicky Woodstock Festival Steenwijkerwold
30-31 juli, 1 augustus

Deventer Boekenmarkt
2 augustus

De Boeskool is lös Oldenzaal
4 t/m 9 augustus

Wiedepop Giethoorn
8 augustus

Gondelvaart - Belt-Schutsloot
14 augustus

Drijf-in Blues Giethoorn
14/15/16 augustus

Bruegheliaans Festijn Losser
14/15/16 augustus

Kamper Stripspektakel
15 augustus

Summer Clash Delden
16 augustus

Fields of Joy Festival Oldenzaal
22 augustus

Twente Ballooning
26-29 augustus

Stöppelhaene Raalte
26 t/m 30 augustus

Zomerfestival Andersom Enschede
29 augustus

Stadsfestival Zwolle
3-6 september

Keltisch Festival Wijhe
5 september

Sail Giethoorn
5 en 6 september

Magica Festival Almelo
10-13 september

Gogbot Festival Enschede
10-13 september

Kamper Kadefestival
11-12 september

Media Art Flow Festival Almelo
11-13 september

Kopje Cultuur Steenwijk
11-13 september

Dance Festival Save our Summer Den Ham
12 september

MAFFestival Almelo
Mediakunst
12-13 september

Erfgoedfestival Deventer
12-21 september

Uitfestival Salland Olst
13 september

Festival Overvloed Deventer
19 september

Uitfestival Enschede
19 september

Cultureel Straatfestival Delden
20 september

Morgenland Festival Deventer
24-28 september

Glasrijk Tubbergen
30 september - 4 oktober


Hele jaar:

Kunsten op straat

Hieronder informatie (voor zover bekend) over kleinere festivals, zomerfeesten, lokale evenementen:

Albergen – Volksfeesten
Almelo – Almelose Havendagen
Beckum – Pinksterfeesten
Beckum – Volle Polle
Beerzerveld - Zomarfeest
Belt-Schutsloot – Gondelvaart
Bentelo – Midzomerfeesten
Berghuizen - Zomerfeesten
Borne - Melbuulndagen
Bornerbroek – Pinksterfeesten
Boskamp – Zomerfestival
Broeklanderfeest
Buurse – Volksfeesten
Daarle - Tentfeest
Dalfsen - Blauwe Bogen Dagen
De Lutte - Hellehondsdagen
De Pollen / West-Geesteren – Zomerfeest
Dedemsvaart - Dedemsvaria
Delden - Nacht van Delden
Delden – Schuttersfeesten
Deldenerbroek – Midzomerfeest Esbrook
Den Ham - Hammer Brinkdagen
Den Nul – Nulse Feest
Denekamp – ‘n Doarp löp oet
Deurningen – Fancy Fiar Feesten
Diepenheim - Schuttersfeest
Diepenveen - Dorpsfeest
Dijkerhoek – School- en Volksfeest
Dwarsgracht - Gondelvaart
Eikelhof – Oranjefeesten
Elshof – Elshoffeest
Espelo – Splosefeest
Fleringen - Hemelsfeest
Fleringen - Kroezeboomfeesten
Giethoorn - Feestweek en gondelvaart
Goor – Schoolfeest
Gramsbergen – Feestweek
Haaksbergen – Schuttersfeesten
Hasselt - Euifeest
Heeten - Ponyweek
Heeten – Weidefeest
Heino – Pompdagen
Hellendoorn - Open air
Hellendoorn - Slag um Heldern
Hengelo - Tropical Dance Night
Hengevelde – Höftedagen
Herfte–Wythmen – Grassparty
Hertme - Zomerfeesten
Holten – Midzomerfestival
Hoonhorst – Sproeifeest
Kalenberg - Dorpsfeest
Kamper Ui(t)dagen (braderie)
Langeveen - Volksfeesten
Lattrop-Breklenkamp pakt oet
Lemelerveld – Sukerbietenfeest
Lierderholthuis – Bosfeest
Lochuizen - Zomerfeesten
Loo - School- en Volksfeest
Losser - Vlindermarkt
Luttenberg – Luttenbergs feest
Mariënheem – Midzomerfeesten
Markelo - Dorpsfeest
Markvelde – Voorjaarsfeest
Marle - Paasweekend
Nieuw Heeten - Bouwvakfeest
Nieuwleusen - Oranjefeesten
Oele – Volksfeesten
Oldemarkt - Dorpsfeest
Oldenzaal - Hulsbeekdag
Oldenzaal - Schuttersfeest
Ommen - Ommer Bissingh
Ootmarsum - Koale kermis
Ootmarsum – Siepelmarkten
Oud-Lutten - Bouwvakfeest
Overdinkel - Euregiofeest
Reutum - Zomerfeesten
Rouveen - Munnikenweek
Saasveld – Zomerfeesten
Schalkhaar - Schalkhaar Life
Schoonheten – Tentfeest
Sint Jansklooster - Bloemencorso
St. Isidorushoeve – Zomerfeest
Steenwijk - Vestingfeesten
Tubbergen - Volks- en schuttersfeest
Usselo – Popfeesten
Vasse - Pareldagen
Vollenhove – Bloemencorso
Vollenhove – Havendagen
Vroomshoop - American Tukkerday
Vroomshoop - Drakenbootfestival
Wesepe – Zomerfeesten
Wiene-Zeldam - Zomerfeest
Wierdense Zomerfeesten
Wijhe - Wiejese Diekdaegen
Zenderen - Volksfeesten

Voor meer culturele activiteiten en andere evenementen zie:

Beleef Overijssel

Festivals en evenementen in Overijssel

Uit in Overijssel

zaterdag 21 maart 2015

Overijssel 1880-1940 (9): Geïllustreerde gids voor Holten en omgeving (1931)

Gedurende enkele decennia, grofweg tussen 1880 en 1940 waren geïllustreerde ‘VVV-gidsen’ populair. Ze verschenen tegelijk met het opkomend toerisme en bevatten – en dat maakt ze interessant – vaak uitgebreide plaatsbeschrijvingen. Ze werden uitgegeven door plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, door de ANWB of door uitgevers die zich speciaal toelegden op het uitgeven van deze gidsen. In de Overijssel Collectie van de Rijnbrink Groep bevinden zich tientallen van deze gidsen, waarvan er een aantal te zeldzaam en/of kwetsbaar zijn om uit te lenen.

We hebben ze gescand en op het weblog Overijssel – Plaatsbeschrijvingen 1880-1940 gezet. Onlangs is er weer een gids toegevoegd. Het gaat om de Geïllustreerde gids voor Holten en omgeving (1931), samengesteld door A.J. Goldstein.


Over de auteur
Albert Jan Goldstein (Gorssel 1883 - Holten 1956) werd in 1910 op 26-jarige leeftijd benoemd als gemeentesecretaris van Holten. Twee jaar eerder was de pas 27-jarige Baron van der Borch van Verwolde aangetreden als burgemeester. Beiden zagen toekomst in het toerisme en werkten samen om het dorp te moderniseren, onder meer door het aanleggen van 'autowegen', fietspaden e.d. In 1915 werd Goldstein voorzitter van de toen opgerichte VVV. Hij trommelde fotografen op om ansichtkaarten te maken van Holten en omgeving. Soms liet hij zichzelf, vrouw of dochters mee-fotograferen op zo'n ansichtkaart. Hij schreef in de krant over de geschiedenis van Holten en in de jaren 20 gaf hij de Gids voor Holten uit, die enkele keren werd herzien en herdrukt en waarvan deze gids de derde druk is.

A.J. Goldstein in 1932

Kijk hier voor de gids.

vrijdag 20 maart 2015

Bibliotheek Deventer brengt de 'Kroniek van Nieuwsgierigheid' uit


Deventer krijgt een nieuwe bibliotheek. Dat wordt natuurlijk niet zomaar een bibliotheek. Het duurt nog even voordat die er staat. In de traditie van deze bibliotheek - altijd bezig met vernieuwing, uitproberen, nieuwe service voor de klanten, nieuwe producten - wordt alvast vooruitgelopen op de ongetwijfeld bijzondere bibliotheek die er gaat komen. Er is een website Bibliotheek van de Nieuwsgierigheid in het leven geroepen, waar je je favoriete boek, muziek of film toe kunt voegen aan De Encyclopedie. Altijd leuk om gewezen te worden op favorieten van een ander, die je (nog) niet kent en daarmee op ideeën gebracht te worden.
Op de website ook een blog met bijdragen van Alied van der Meer.

Boek
En nu is er ook een boek 'Kroniek van Nieuwsgierigheid' uitgekomen. Deze kroniek bevat verhalen van personen over hun lievelingsboek of cd, waarbij de passie van de persoon voor het boek of de muziek in het middelpunt staat. Verder veel foto's en citaten in het boek en enkele hoofdstukken over 'wat is nieuwsgierigheid, wat doet het met je en hoe kom je achter de nieuwsgierigheid van iemand anders'.

Het boek is te bestellen bij secretariaat@obdeventer.nl en kost slechts € 5,- incl. verzendkosten.

woensdag 18 maart 2015

Nomineer een kandidaat voor de Cultuurprijs Overijssel

ok dit jaar worden de Cultuurprijzen van Overijssel uitgereikt. Voor de daadwerkelijke uitreiking op 24 september 2015 in de Deventer Schouwburg, moeten er eerst nog personen genomineerd worden. Wie dat zijn? Dat bepalen de inwoners van Overijssel. Zij kunnen tot 31 maart 2015 hun favorieten voor zowel de Cultuurprijs als de Talentprijs Overijssel doorgeven via de stemmodule.

Afbeelding: De prijs van kunstenares Karin Wijnand

Cultuurprijs Overijssel 2015
Alle disciplines op het gebied van kunst en cultuur komen in aanmerking. Architectuur, amateurkunst, beeldende kunst, cultuurhistorie, dans, muziek, fotografie, film, theater en letteren. Van belang is dat het werk inspirerend is en dat het een culturele en sociale waarde heeft voor Overijssel. De genomineerde personen of groep personen heeft in het afgelopen cultuurseizoen een uitzonderlijke kwalitatieve prestatie geleverd. De betrokkene/betrokkenen moet/moeten in Overijssel wonen of gevestigd zijn of uit Overijssel afkomstig zijn.

De Talentprijs is een stimuleringsprijs voor beginnend talent uit Overijssel dat in het afgelopen cultuurseizoen een bijzondere prestatie heeft geleverd.

De jury
De jury bestaat dit jaar uit voorzitter Ank Bijleveld, commissaris van de Koning, Jan Willem de Vriend, dirigent van HET Symfonieorkest, Alex Kuhne, directeur van de Deventer Schouwburg, Dick Laning, cultuurkenner en vertegenwoordiger van de Stentor en Carl Wittrock, dirigent en componist uit Goor en winnaar van de Cultuurprijs Overijssel 2014.

De winnaars in voorgaande jaren:
2014 Carl Wittrock
2013 Jan Roerink
2012 Stichting Meer Innovatie voor Kunst en Cultuur (MIKC)
2011 Jan Eijsink
2010 Gees Bartels
2008 Wim Hoogeland
2007 Frans Wagenaar
2006 Mw. dr. C.J.M. Barones Sloet van Oldruitenborgh
2005 Dick Houwaart
2004 Stichting Theater en Cultuur Hertme
2003 Mw. Tilly Hesselink
2002 Stichting Kerk en Muziek Delden en Fred en Angie Rootveld
2001 Dr. Clemens Hogenstijn
2000 K. Schilder en G. Breur
1999 F. Leenderts
1998 Dr. A.G.P. Cremers
1997 Stichting IJsselacademie Kampen
1996 Drs. Tj. van der Ploeg
1995 Adriaan Buter
1994 W. Boonstra
1993 Ab Goutbeek
1992 H.A. te Riet
1991 Mw. J.W. Nagelhout-Klijzing
1990 Gemeenten IJsselham, Raalte en Almelo

De prijzen zijn ontstaan uit een samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia onder de gezamenlijke vlag van uitgaansplatform OverUIT. Vanaf 2014 hebben beide partijen de handen ineen geslagen, met als doel de verschillende kunst- en cultuurvormen in de provincie onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

maandag 16 maart 2015

3214 artikelen uit Twickelblad nu online


Vorige week werd het Twickelblad, een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel, online gezet. Het Twickelblad bestaat al veertig jaar. Er zijn tot nu toe 134 nummers verschenen met in totaal 3214 artikelen, die nu dus allemaal gedigitaliseerd zijn en doorzoekbaar gemaakt op zoekwoord of zijn te raadplegen met behulp van een index.vrijdag 13 maart 2015

Vernieuwde website Mijn Stad Mijn Dorp van Historisch Centrum Overijssel


Gisteren bij de publiekslancering geweest van de vernieuwde website Mijn Stad mijn Dorp van het HCO. De nieuwe website bestaat eigenlijk uit twee websites. De bezoeker komt terecht op het gedeelte dat is ingericht voor 'grasduiners'. Hier vind je onder meer verhalen, collectiestukken, beeldverslagen, fotoalbums, nieuwsberichten, zoekplaatjes. Alles wordt hier aantrekkelijk gepresenteerd met veel foto's. Deelnemende historische verenigingen kunnen hier een uithangbord kwijt.
Door bovenaan de website op het icoon 'Onderzoek Overijssel' te klikken kom je in het gedeelte waar onderzoekers informatie vandaan kunnen halen. Hier kan men zoeken in de digitale onderzoeksruimte, waar zich veelsoortige collecties bevinden, b.v. objecten, publicaties, archieven, kranten, fotocollecties. Er zijn allerlei extra mogelijkheden: aanleggen van dossiers, foto's bewerken, er is GPS toegevoegd en uiteraard is reageren en informatie toevoegen mogelijk.

Er is nog veel meer over de website te vertellen- hoe maak je een account aan, wat is er allemaal te vinden etc. - maar dat wordt op de site al keurig uitgelegd. Niet alleen historische verenigingen maar ook particulieren kunnen deelnemer worden en informatie toevoegen.
De website ziet er veel aantrekkelijker uit dan voorheen en bevat al veel om in te grasduinen, zoals in het nieuwe project Boeren in Overijssel. De structuur en de basis zijn gelegd voor een mooie website over de geschiedenis van Overijssel. Het is naast het HCO zelf onder meer aan historische verenigingen en (amateur)-historici om nog veel meer verhalen, foto's of wat voor informatie dan ook toe te voegen.

woensdag 11 maart 2015

Rijnbrink Groep brengt website De bevrijding van Overijssel


Op 1 april 2015 is het precies 70 jaar geleden dat het eerste stukje grondgebied van Overijssel werd bevrijd. Op deze koude, winderige en regenachtige Paaszondag konden de inwoners van Haaksbergen als eerste de vlag buiten hangen. Ruim 2 weken later, op 17 april, was ook Kampen vrij en daarmee geheel Overijssel bevrijd.
Ging de bevrijding van sommige plaatsen zeer voorspoedig, op andere plekken, zoals aan het Twentekanaal bij Delden, rond Deventer en in het gebied tussen Almelo en Wierden is een verbeten strijd gevoerd.

Ondergetekende en collega Willard van den Berg hebben een oude bestaande website uitgebreid, aangepast en geactualiseerd. Aan de Overijsselse bibliotheken is een banner aangeboden om op hun website een link aan te brengen naar De bevrijding van Overijssel.

Wat is er op de website te vinden?

Van dag tot dag
'Van dag tot dag' geeft een kort overzicht van de opmars van de geallieerde troepen met links naar ooggetuigenverslagen. Ook wordt verwezen naar websites waar nog meer informatie te vinden is.

Duitse krijgsgevangenen die net ten noorden van Haaksbergen gevangen werden genomen. Onder hen 'soldaten' van amper 15 jaar oud.

Kranten
De berichtgeving was schaars in de aprildagen van 1945. Vanaf 1 april kwamen de illegale kranten bovengronds. In Overijssel waren dat de plaatselijke of regionale edities van Het Parool, Het Vrije Volk, Trouw en de Waarheid. In Zwolle verscheen Het Vrije Dagblad. In Twente verscheen in april 1945 de nieuw opgerichte Twentsche Courant als dagblad. De voormalige illegale kranten werden gedrukt op de persen van de kranten die nog moesten worden beoordeeld op hun rol in de oorlog door de Commissie voor de Perszuivering. De Rijnbrink Groep heeft uit haar krantenbestand een selectie uit de periode van de bevrijding gedigitaliseerd en op de website weergegeven.


Literatuur
Er zijn weinig onderwerpen waar zoveel over geschreven is als over de Tweede Wereldoorlog. En de stroom boeken blijft anno nu maar doorgaan. In het literatuuroverzicht verwijzingen naar boeken, waarin de bevrijding ook specifiek aan bod komt.


dinsdag 10 maart 2015

Expositie SAB Deventer: Verboden en gecensureerde boeken in loden letters


In 1477 drukte Richard Pafraet in Deventer zijn eerste boek. Dat deed hij met de pas uitgevonden druktechniek met losse loden letters. Een techniek die een revolutie teweeg bracht in de verspreiding van het gedrukte woord en die Deventer aan het eind van de middeleeuwen tot één van de belangrijkste drukkerssteden van de Nederlanden maakte. Vanaf 9 maart is in de Schatkamer van Deventer Boekenstad de nieuwe expositie 'Loden Letters' te zien. De hal van de Athenaeumbibliotheek aan Het Klooster in Deventer staat helemaal in het teken van deze pareltjes uit het begin van de boekdrukkunst.

Zie verder de website van SAB.

Gratis app
In de App Store (Apple), de Google Play Store (Android) en via sab-app.nl is het mogelijk om gratis de SAB Expo app te downloaden. De app bevat teksten, foto's en luisterfragmenten over een aantal boeken die te zien zijn in bovengenoemde expositie. De app is goed te gebruiken bij het bezichtigen van de expo, maar geeft ook op afstand een grote hoeveelheid informatie over wat er in de hal van de Athenaeumbibliotheek te zien is.

donderdag 5 maart 2015

Provinciedichter Heleen Bosma wandelt zonder geld in 8 dagen van oost naar west in OverijsselBegin 2013 werd Heleen Bosma gekozen tot provinciedichter van Overijssel. Gisteren tijdens Overijssel Verwoord in haar woonplaats Deventer gaf ze het stokje over aan een andere Deventernaar: Boudewijn Betzema.

Heleen Bosma schreef 24 gedichten, in opdracht van de provincie of uit eigen initiatief, de gedichten hadden altijd 'iets' met Overijssel. Ze besloot de gedichten te bundelen in een (gratis) e-book Het onbetwiste midden. Eigenlijk gaven die 24 gedichten volgens haar geen goed beeld van Overijssel. Het was te weinig, veel onderwerpen en gebieden kwamen niet in beeld. Toen kwam ze op het idee een wandeltocht te maken van de meest oostelijke naar de meest westelijke plek van Overijssel. Maar ze wist dat ze zonder geld zou moeten lopen, want wie met geld loopt wordt overal professioneel vriendelijk te woord gestaan en behandeld en zo leer je de mensen en het land niet echt kennen. Ze trok in november de stoute schoenen aan, trok er acht dagen voor uit en maakte onderweg een reeks gedichten, foto’s, filmpjes en verhalen. Een avontuur, dat weinigen haar zullen durven nadoen.

Je kunt het eBook downloaden op www.overijsselverwoord.nl/ebook of op de website van Heleen zelf: www.heleenbosma.nl.


woensdag 4 maart 2015

Michelle Visser en Jaap Scholten winnaars beste boek van Overijssel, Boudewijn Betzema is dichter van Overijssel

Vanavond werden in de Schouwburg Deventer door gedeputeerde Hester Maij de twee winnaars bekend gemaakt van het Overijssels Boek van het jaar 2013 in de categorieën Fictie en Non-fictie. Voor het zevende achtereenvolgende jaar organiseerden Historisch Centrum Overijssel (HCO), Rijnbrink Groep en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB) deze verkiezing, waarvan de presentatie vanavond in handen lag van Merel ten Elzen.

De genomineerde auteurs en dichters. Linksonder fictie-winnares Michelle Visser, 2e van rechts boven de nieuwe provinciedichter Boudewijn Betzema. Met microfoon presentatrice Merel ten Elzen. Jaap Scholten was in het buitenland en liet zich vertegenwoordigen door zijn vader en door uitgever Paul Abels.

Jaap Scholten wint Non-fictie prijs met Horizon City
De non-fictie jury, bestaande uit Janneke van der Veer, Marion Groenewoud, Harry Morshuis, Ben Siemerink en Frank Inklaar, verklaarde haar keus voor dit boek als volgt:
Horizon City is non-fictie, die zich laat lezen als een roman; een familiekroniek, die het particuliere verre overstijgt. In alle opzichten een bijzonder boek, dat een uniek, amusant én verhelderend inkijkje biedt in de doorgaans gesloten wereld van de Twentse fabrikantenfamilies. Over de opkomst en neergang van de Twentse textielindustrie is inmiddels alles wel zo’n beetje gezegd en geschreven. Over de door huwelijken nauw met elkaar verweven fabrikantenfamilies, die in meerdere opzichten hun stempel drukten op de economische, maatschappelijke én culturele ontwikkeling en ontsluiting van Twente, is daarentegen veel minder bekend. Des te belangwekkender, dat Jaap Scholten – zelf een telg uit één van die families – nu van ‘binnenuit’ beschrijft wat deze mensen bezielde en dreef.


Michelle Visser wint Fictie-prijs met Opstand
Voor het eerst mocht het publiek de winnaar kiezen uit een kwartet door een deskundige jury (Gees Bartels, Tineke Datema, Frits Korver) geselecteerde boeken. 58% van de stemmers koos voor Michelle Visser. De jury had behalve Opstand ook Het ronde Huis van Almar Otten, Bloesemtocht van Rodaan Al Galidi en Papagaai vloog over de IJssel van Kader Abdolah geselecteerd.
Over Opstand meldde de jury:
Michelle Visser woont in Hengelo. Met een heel dun draadje zorgt ze ervoor dat vanuit Enschede het happy end tot stand komt in Opstand (Meulenhoff Boekerij, 2014.349 p.), een roman die vanuit het perspectief van een Utrechts drukkersgezin de Belgische opstand tegen Willem I en vrijmaking van Nederland in 1831 in beeld brengt. Naast de fysieke strijd tussen de verschillende landen, is er de innerlijke strijd tussen de bloedband en de liefde van de twee hoofdpersonen, Sabine en Karlijn, tweelingzusjes die totaal niet op elkaar lijken. Het is een boeiend, goed geschreven historisch verhaal, met veel informatie over een vrij onbekende periode uit de vaderlandse geschiedenis, gedragen door het geromantiseerde leven en de karakters van de hoofdpersonen. De schrijfster weet de regie goed in de hand te houden met betrekking tot het verspringen in de tijd en plaats van handeling, de schildering van het tijdsbeeld met tegenstellingen tussen geloof, politiek, maatschappelijke ontwikkelingen en onderlinge relaties.


Boudewijn Betzema is de nieuwe provinciedichter
De uitreiking van de prijzen viel voor het eerst onder de noemer Overijssel Verwoord. Dit had te maken met het feit dat vanavond ook voor de komende twee jaar een nieuwe provinciedichter werd benoemd. Boudewijn Betzema neemt het stokje over van Heleen Bosma, die provinciedichter was van 2013-2015.

dinsdag 3 maart 2015

Waar vind je rechtenvrije foto's?


Huub van Dommelen van Webbieb plaatste in zijn nieuwsbrief een bericht over rechtenvrije websites voor (soms deels) gratis stockfoto's. Hij ging op zoek naar dit soort websites en vond er een dertigtal, onderverdeeld in stockfoto's die je kunt bemachtigen zonder en met emailregistratie.
Kijk hier voor de lijst.

zondag 1 maart 2015

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (18): februari 1967

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan veel bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. Deze maand precies 48 jaar geleden verscheen het februari-nummer 1967.

Foto: Waterige blik op de wijk Wesselerbrink (Enschede) in opbouw (Ger Dekkers)

In de roerige jaren zestig ging de samenleving als geheel en het onderwijs in het bijzonder op de schop. In 1967 werden voorbereidingen getroffen tot het oprichten van ‘mammoetscholen’, ook in Deventer, waarbij nieuwe vormen van onderwijs werden geïntroduceerd (o.a. MAVO, HAVO, Atheneum). Zelfstandige gymnasia werden opgeheven. De rector van het Alexander Hegius Gymnasium waarschuwde voor ‘monsterscholen’, maar hij kon de vorming van de Alexander Hegius Scholengemeenschap (1971) niet tegenhouden. In 2000 ging ‘het Hegius’ samen met het Revius en Geert Grote College weer op in het Etty Hillesum Lyceum, een nog veel grotere monsterschool dan waar de rector in 1967 voor vreesde. Hieronder een artikel uit de periode waarin onderwijsvormen die al generaties lang bestonden verdwenen in het kader van de Mammoetwet.

W. J. VEENSTRA
Over vijf jaar in Deventer een "mammoetschool"

Het is mogelijk dat over een jaar of vijf een kleine 1300 scholieren uit Deventer tezamen één kringspel zullen spelen: "In Deventer staat een school". Natuurlijk bedoelen we dat figuurlijk. Leerlingen van gemiddeld een jaar of 15 voelen zich véél te oud voor zo'n kinderspel. We willen maar zeggen dat alle 1300 tot één en dezelfde school behoren. Nou ja, school ... Cals' Mammoetwet, waarvan de jongste berichten zeggen dat ze tóch in '68 in werking treedt, spreekt in dit verband van een “scholengemeenschap". Een samenstel van scholen, dat het hele voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs "nieuwe stijl" omvat en dus wat lijkt op ons huidige lyceum, al is het een zeer oppervlakkige gelijkenis.
In Deventer komt zo'n scholengemeenschap. De raad ging in zijn oktobervergadering akkoord met voorstellen van b. en w., die een complete reorganisatie van het hele niet-confessionele v.h.m.o. beogen. Te bereiken in twee fasen die samen in vijf jaar voltooid moeten zijn.

Foto: Het terrein in Borgele waar de nieuwe scholengemeenschap zal worden gebouwd.

Als alles gaat, zoals het Deventer college graag wil, bezit de stad per 1 augustus 1971 naast het R.K. Geert Grote College, een openbare scholengemeenschap, waarin naast gymnasium en atheneum (h.b.s.) ook een afdeling voor hoger algemeen vormend onderwijs (h.a.v.o.) is ondergebracht. Deze gemeenschap, door de Deventernaar in de wandeling nu al "mammoetschool" genoemd, zal haar hoofdzetel krijgen in een riant gebouw in het noordwestelijke uitbreidingsplan Borgele. Bestaande gymnasium- en m.s.v.m.-gebouwen
aan de Nieuwe Markt zullen tegen die tijd nog ongeveer 500 van de in totaal op bijna 1300 geschatte leerlingen herbergen. Tussen nu en 1971 ligt een heel eind. Aan de hand van de richtlijnen van de nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs (dat is de Mammoetwet) hopen b. en w. die afstand, zonder al te veel narigheid, geleidelijk te overbruggen. Aan een onderwijssituatie, die vele decennia heeft geduurd, wordt de komende jaren een, naar het schijnt, ondanks de geleidelijkheid nogal drastisch, eind gemaakt. Onderwijsinstituten,
die door hun lange staat van dienst respectabel genoemd kunnen worden en met elkaar honderden, neen duizenden jonge Deventernaren hebben klaargemaakt voor universiteit of hogeschool of op zijn minst voor een middelbare functie in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, verliezen volledig hun zelfstandigheid. De een wat eerder dan de ander, worden ze opgenomen in de scholengemeenschap. Dit alles ten nutte van de Deventer leerling, of duidelijker gezegd: ter verkrijging van nóg meer kansen voor elk kind op dát soort onderwijs dat het 't beste ligt. Precies wat Cals wilde dus, maar in Deventer hebben ze, zij het beslist niet achteraan in den lande, nog slechts een bescheiden stap gezet op weg naar deze, door b. en w. onder de gegeven omstandigheden ideaal geachte, situatie.
De eerste fase is die waarmee men per 1 augustus 1968 wil komen tot een gemeentelijke atheneum-havoschool. In die school komen de huidige rijks-h.b.s., de middelbare school voor meisjes en de bijzondere middelbare handelsdagschool bijeen. Daartoe gaat de h.b.s. over naar de gemeente (er is al overeenstemming met het rijk bereikt) en worden de m.s.v.m. en de handelsdagschool gecombineerd tot een havo-afdeling, met naast economische en literaire richtingen ook een mathematische kant. De hogere burgerschool, die tot de oudste r.h.b.s.-en in ons land behoort (twee jaar geleden werd het 100-jarig bestaan herdacht) is vanaf '68 niet langer zelfstandig meer.

Foto: Het gebouw van de Deventer Rijks-HBS

In 1971 - het tijdschema is o.a. geïnspireerd op de vertrekdata van de met pensioen gaande schoolhoofden - zal het oude, eerbiedwaardige Alexander Hegius Gymnasium, dat er terecht aanspraak op maakt een onvervalste voortzetting te zijn van de eertijds zo beroemde Deventer Latijnse School, dezelfde weg gaan. De eveneens in de Mammoetwet verankerde brugklas moet in Deventer al gaan draaien, als de atheneum-havoschool er is; in '68 dus. Hoe dat brugjaar, dat in principe zowel voor toekomstige havo- en vwo-leerlingen als voor m(iddelbaar)-avoleerlingen bestemd is, er precies uit gaat zien, weet ook de wethouder van onderwijs, mej. T. van Weperen, nog niet. Ze wil zich laten adviseren door een of zelfs meerdere werkgroepen, daar de landelijke richtlijnen genoeg gelegenheid bieden voor een typisch Deventer interpretatie.
Het plan voor een scholengemeenschap is overigens in eerste instantie niet afkomstig van wethouder Van Weperen, maar meer van haar voorganger mr. J. A. Heemstra en ook burgemeester mr. N. Bolkestein, die de v.h.m.o.-portefeuille een poosje heeft beheerd, heeft er zijn steentje aan bijgedragen. Nadat er in 1950 al eens overwegingen waren geweest om een lyceum te stichten (men zag er ten slotte vanaf, omdat aan de rijks-h.b.s. nog niet getornd kon worden), demonstreerden b. en w. twee jaar geleden al een enigszins herziene visie. Besloten werd toen met het rijk te gaan onderhandelen en nu is het dan zover dat alle niet-confessionele v.h.m.o. in gemeentelijke handen komt.
In zijn nota van dit jaar omschrijft het college het voordeel van een scholengemeenschap als volgt: "Tot nu toe was de didactische aansluiting tussen het gewoon lager onderwijs en het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zeer gebrekkig; de leerlingen van de lagere school werden onvoldoende georiënteerd over de mogelijkheden van het v.o. Hoe kleiner de school, hoe ongenuanceerder het bevorderings- en examensysteem. Dit alles wordt voor een groot deel ondervangen met het plan om een scholengemeenschap te stichten met een gemeenschappelijk brugjaar."
Denkt u maar niet dat het voorstel-scholengemeenschap er in de raadsvergadering direct als koek in ging. Er was van tevoren al wat storm gegaan door plaatselijke (onderwijs-)kringen. (Rijks-) leraren voelden zich in hun positie aangetast en met name rector dr. J. van Kuik van het A.H. Gymnasium verweerde zich. Hij keerde zich tegen opheffing, omdat: A.) hij tegen een monsterschool van 1300 leerlingen was, waarop de leerlingen "nummers" zouden zijn en B.) hij Latijn in de brugklas onontbeerlijk vond voor de selectie van de gymnasiale leerlingen. (Latijn kan voortaan alleen op pure gymnasia in het brugjaar gedoceerd worden). Rector Van Kuik kreeg bijval van de Deventer Kring van Werkgevers en de Kamer van Koophandel.
In de raad sprong de VVD-fractie op de bres voor het gym en liet zich ook in tweede en zelfs derde termijn niet overtuigen door wethouder mej. Van Weperen. Zij nam het in haar pleidooi op voor de algehele verbetering van het middelbaar onderwijs in Deventer en was het volstrekt oneens met de stelling dat alleen uit lesjes Latijn kan blijken of een leerling geschikt is voor gymnasiaal onderwijs. De liberalen stemden tegen, met uitzondering van wethouder Heemstra. Een zeer ruime meerderheid voor b. en w. betekende dat.
En nu maar wachten op het nieuwe schoolgebouw in Borgele, waarvoor de raad tegelijkertijd een startkrediet van f 25.000 uittrok. Veel meer dan een enkel ontwerp maken, kan men met dit bedrag niet. B. en w. hopen dan ook dat het rijk doorgaat, zij het in gewijzigde vorm, met de nieuwbouwplannen die er al waren voor de r.h.b.s.

Foto: De Middelbare Meisjes-School, die straks in de scholengemeenschap een gemengde school wordt.

Werkloosheid
De werkloosheid is ook in 1967 een belangrijk thema. Overijssel telde in dat jaar 8.000 werkzoekenden. Ter vergelijking, nu zijn het er 55.000. Rekening houdend met een kwart bevolkingstoename, zijn dat er altijd nog 5x zo veel als in 1967. Met name de bouwsector had het moeilijk – toen ook al – en de gemeente Enschede diende verzoeken in tot rijksfinanciering voor de bouw van openbare werken zoals wijkcentra, om bouwvakkers aan werk te helpen.

Berichten
* het gewest Overijssel van de Partij van de Arbeid telt bijna 10.000 leden. Ter vergelijking: het huidige aantal is 52.000 landelijk
* in Twente worden voor het eerst meetapparaten geplaatst waarmee de aanwezigheid van zwaveldioxide en roet kan worden opgespoord
* Bij de Tweede Kamerverkiezingen 15 februari 1967 werd in Overijssel als volgt gestemd: KVP 25,6% - PvdA 23,0 - CHU 12,7 - ARP 10,8 - VVD 8,1 - Boeren Partij 5,7 - CPN 2,8 - D'66 2,8 - SGP 2,7 - PSP 2,3 - GPV 2,2
* van de 1500 personen die een jaar eerder bij de massa-ontslagen in Deventer betrokken waren zijn er nog 150 werkloos, 90% heeft alweer werk gevonden