zondag 29 maart 2015

De Mars, maandblad van en voor Overijssel (19): maart 1967

De Mars was een Overijssels maandblad dat tussen 1953 en 1981 verscheen en waaraan veel bekende journalisten/publicisten uit die tijd meewerkten. De Mars bevatte artikelen over regionale onderwerpen op cultureel, maatschappelijk, economisch en toeristisch terrein. De vaak lange(re) artikelen geven een goed tijdsbeeld. Deze maand precies 48 jaar geleden verscheen het maart-nummer 1967.

Foto: Vegetatieve samenleving in de Noordoostpolder (Ger Dekkers)

In het maart-nummer van 1967 een lang artikel over de bedrijfssluitingen en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Door de sluiting van een aantal grote bedrijven in 1965/1966 in Deventer verloren bijna 1500 werknemers hun baan. Een jaar later hadden slechts 90 personen nog geen passend werk gevonden. Wie het lange verhaal leest ziet dat in die tijd het lokale bestuur, provinciale instellingen en de landelijke overheid zich zeer verantwoordelijk voelden voor het herstel van werkgelegenheid. Het treffen van algemene maatregelen en het verder over laten aan 'de markt' was toen niet aan de orde.

Mr. M. J. VAN ROSSUM DU CHATTEL
De recente bedrijfssluitingen te Deventer en de vooruitzichten

Op 9 december 1965 werd Deventer opgeschrikt door het bericht, dat de fabriek van Ankersmit's Textielfabrieken, sinds enige tijd deel uitmakende van Texoprint N.V., als gevolg van een interne reorganisatie binnen het bedrijf van Texoprint zou worden gesloten en opgeheven. Door deze bedrijfssluiting werden 988 werknemers getroffen en zag Deventer een van zijn oudste bedrijven verdwijnen.
Deze aankondiging zal bij vele oudere Deventernaren ongetwijfeld de herinnering hebben wakker geroepen aan de sluiting van de Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v/h J. L. Nering Bögel en Co. in 1932, waardoor enige honderden werknemers op straat kwamen te staan. Hoe anders is echter de toestand in 1965 vergeleken met dertig jaar geleden. In het Gemeenteverslag over het jaar 1933 (bijlage H, blz. 2) treft men over de door de sluiting van de N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefabriek v/h J. L. Nering Bögel en Co. werkloos geworden arbeiders de volgende opmerking aan: "Onder het aantal werkzoekenden bevinden zich ook enkele honderdtallen metaalbewerkers, die hier ter stede nimmer meer in hun vak emplooi zullen vinden, wegens de opheffingen van twee groote industrieen". Nederland verkeerde toen in de grote crisis van de dertiger jaren en Deventer telde toen evenals de andere steden vele honderden werklozen (januari 1933: 1771).
Voor velen van de werknemers van Ankersmit bestond de gerede verwachting, dat zij elders werk zouden vinden. Voor het personeel werd een afvloeiingsregeling getroffen, die enige frictie in de eerste dagen ten spijt de instemming van de vakbonden verwierf.
Toen kort nadien de sluiting van de meelfabriek van de Koninklijke Industriële Maatschappij Noury en Van der Lande N.V., enige tijd voordien overgenomen door de N.V. Koninklijke Zwanenberg-Organen, bekend werd, waardoor 242 mensen zonder werk zouden komen, waren deze bedrijfssluitingen voor de regering aanleiding maatregelen te treffen met het oog op het herstel van de werkgelegenheid in Deventer. De gemeente Deventer werd voor het jaar 1966 aangewezen als primaire ontwikkelingskern in de zin van premie- en prijsreductieregeling "Stimulering industrievestiging ontwikkelingskernen". Als gevolg hiervan konden industriële bedrijven die zich in Deventer vestigden en aan bepaalde in die regeling omschreven eisen voldeden, in aanmerking komen voor een premie, waarvan de grootte afhankelijk is van het vloeroppervlak, en voor een reductie op de grondprijs. Voorts zegde de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening toe, dat rijksgoedkeuringen voor industriële projecten op korte termijn zouden worden afgegeven. Tenslotte werd de mogelijkheid geopend garanties te verstrekken voor leningen van de Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N.V. ten behoeve van industriële projecten te Deventer.
Deze snelle reactie van de regering heeft er veel toe bijgedragen om de sfeer in Deventer ten goede te doen keren. Het gemeentebestuur is de regering voor deze, vooral snelle hulp bijzonder erkentelijk. Ook het gemeentebestuur zat niet stil. Op korte termijn werd een persconferentie belegd en werden de nodige besprekingen in Den Haag gevoerd. Ten einde een slagvaardig beleid te kunnen voeren en om te komen tot een goede coördinatie van de te nemen maatregelen riep het college van burgemeester en wethouders op 28 december 1965 een Werkgroep industriële ontwikkeling Deventer in het leven. In deze commissie, die het gemeentebestuur ter zijde staat bij zijn pogingen nieuwe werkgelegenheid aan te trekken, hebben naast de wethouder van openbare werken als voorzitter en enige gemeente-ambtenaren zitting de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau, de adjunct-directeur van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel en de secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland, district Salland. Het eerste werk van deze commissie was het opmaken van de balans en te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om nieuwe bedrijven aan te trekken. Hierbij kwam nog weer eens duidelijk aan het licht hoe beperkt de mogelijkheden waren door het veel te krappe grondgebied van Deventer, hetgeen een ernstige handicap betekent voor het streven van het gemeentebestuur op korte termijn nieuwe werkgelegenheid te creëren.
Begin mei 1966, werd, hoewel niet geheel onverwacht, Deventer weer opgeschrikt en wel door de aanvraag van surséance van betaling van Davo's Haardenfabriek N.V., al spoedig gevolgd door de sluiting van dit bedrijf. Dit betekende het ontslag voor nogmaals 230 mensen.


Al spoedig na het aanwijzen van Deventer als ontwikkelingskern kwamen vele aanvragen om inlichtingen over industrievestiging bij het gemeentebestuur binnen. De grote mate van publiciteit die via pers en televisie aan de bedrijfssluitingen was gewijd, vestigde alom de aandacht op Deventer. Niet alleen de faciliteiten ingevolge de premie- en reductie regeling waren oorzaak van deze belangstelling, maar in het begin droeg ook de verruiming van de plaatselijke arbeidsmarkt - landelijk was de arbeidsmarkt nog in hoge mate gespannen - in belangrijke mate hiertoe bij. Van deze vele aanvragen om inlichtingen hebben zoals niet anders te verwachten was slechts enkele tot een voor Deventer gunstig resultaat geleid, terwijl in enkele gevallen helaas niet kon worden voldaan aan de wensen van de aanvragers. Bij het uitgeven van de beschikbare industriegrond streeft het gemeentebestuur er naar deze met het oog op het aantal te scheppen arbeidsplaatsen zo effectief mogelijk te benutten.
Over het resultaat van de maatregelen van de regering en de bemoeiingen van het gemeentebestuur is een bescheiden voldoening op zijn plaats. Hoewel de situatie zeker nog niet onverdeeld gunstig genoemd kan worden, bestaat het vertrouwen, dat de industriële werkgelegenheid te Deventer zich van de ondervonden achteruitgang zal herstellen. Hiervoor zal echter een voortdurende inspanning vereist blijven. In 1966 besloten acht bedrijven tot vestiging in Deventer, te weten: Eurostepp N.V., industrie van doorgestikte en gewatteerde stoffen; Th. Obdeijn en Zn. N. V., aannemersbedrijf; Selecta N.V., uitgeverij en drukkerij; de Coöperatieve Veevoederfabriek "Sloten" g.a.; Molenaars combinatie Oost Nederland N.V., veevoederfabriek; N.V. Granaria Graaninkoop maatschappij, graansilo; Wagemans Vlees Unie N.V., vleeswarenindustrie; en Unidarm N.V., kunstdarmenindustrie. Een bedrijf dat reeds tot vestiging besloten had, trok zich onlangs weer terug toen het in de gelegenheid was een sinds kort buiten gebruik gestelde steenfabriek in de omgeving aan te kopen. In een van de nieuwe gebouwen van Noury en Van der Lande vestigde zich in de loop van 1966 Golden Wonder N.V., een nieuw opgericht bedrijf voor de fabricage van chips. Deze nieuwe bedrijven zullen aan ongeveer 260 mensen werk bieden en op den duur wellicht aan 355 mensen.
Dank zij de versnelde afgifte van rijksgoedkeuringen konden reeds bestaande plannen van verschillende Deventer bedrijven tot uitbreiding of nieuwbouw veel eerder ter hand genomen worden dan oorspronkelijk verwacht werd. Ook hierdoor zal een verruiming van werkgelegenheid kunnen ontstaan.
Een deel van de door de bedrijfssluitingen getroffen werknemers werd door de bestaande Deventer industrie in dienst genomen. De versterking en uitbreiding van de werkgelegenheid in Deventer zal voor een heel belangrijk deel moeten komen van de bestaande industrie. Het gemeentebestuur ziet het dan ook als een van zijn belangrijkste taken om bij te dragen tot een zo gunstig mogelijk klimaat voor de groei en uitbreiding van de Deventer industrie. Door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar is het licht van
openbare belangstelling wel wat eenzijdig op de vestiging van nieuwe bedrijven gevallen. Dit betekent echter niet, dat de belangstelling van het gemeentebestuur voor het wel en wee van de bestaande bedrijven ook maar in enig opzicht zou zijn verminderd.
Ten aanzien van de gevolgen van de in Deventer plaats gehad hebbende bedrijfssluitingen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het sociale aspect en het werkgelegenheids-vraagstuk, Hoewel beide nauw samenhangen, belichten zij toch ieder een ander facet van het vraagstuk. Het sociale aspect zou ik willen aanduiden als de actuele kant van het probleem; in hoeverre zijn de door de bedrijfssluitingen getroffenen er in geslaagd weer werk te vinden? Het werkgelegenheidsaspect is de vraag naar het aantal beschikbare arbeidsplaatsen nu en in de toekomst, waarbij de belangstelling uiteraard voornamelijk uitgaat naar de industriële werkgelegenheid.


Gelukkig heeft een groot deel van hen die door deze bedrijfssluitingen zonder werk kwamen, elders weer werk kunnen vinden. Volgens gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Deventer hebben van de in totaal 1460 bij deze bedrijfssluitingen betrokkenen er tot dusver ongeveer 90 personen nog geen passend werk kunnen vinden. Het werkloosheidscijfer voor Deventer lag eind december iets onder het landelijk gemiddelde, zodat er uit dien hoofde op dat ogenblik geen reden tot grote ongerustheid behoefde te bestaan. Deze getalsmatige benadering mag ons echter niet de menselijke kant van deze zaak doen vergeten. Velen moesten hun - veelal sinds jaren - vertrouwde arbeidsomgeving verlaten en ander werk zoeken met alle consequenties van dien. Schrijnend zijn de gevallen van oudere werknemers die er niet in slagen passend werk te vinden. Het vraaggesprek met een van hen, opgenomen in het Deventer Dagblad van 30 december 1966, geeft van deze tragiek een treffend beeld.
Het is zonder meer duidelijk, dat de sluiting van deze drie bedrijven niet zonder invloed is op de industriële werkgelegenheid in Deventer, daar vele arbeidsplaatsen zijn weggevallen. Een deel hiervan is gecompenseerd door uitbreiding in de bestaande bedrijven, maar blijkens een onderzoek van het Economisch Technologisch Instituut Overijssel bedroeg de uiteindelijke teruggang in de Deventer industrie 1130 personen. Het is dit aspect, dat het gemeentebestuur met zorg vervult. Jaarlijks immers komen enige honderden jongeren hun plaats in het produktieproces zoeken. De twee l.t.s.en te Deventer leveren jaarlijks ongeveer 300 leerlingen af. Deskundigen nemen aan, dat in 1966 de dienstensector in Deventer een groot aantal mensen heeft opgenomen, zodat daar in de komende jaren de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten relatief geringer zal zijn. Met kracht zal daarom gestreefd moeten worden naar uitbreiding van de industrie in Deventer. Dit zal de eerste jaren een van de belangrijkste taken van de gemeente zijn. Met het oog op een zo rijk mogelijk geschakeerde arbeidsmarkt zal tevens getracht moeten worden bedrijven aan te trekken die hoger gequalificeerd personeel nodig hebben. Het streven van het gemeentebestuur is dan ook in het bijzonder op dit soort bedrijven gericht. Voor dergelijke bedrijven biedt Deventer alle omstandigheden in aanmerking genomen zeer goede mogelijkheden.

Welke kansen heeft het streven van het gemeentebestuur om nieuwe bedrijven aan te trekken? De beperkte hoeveelheid beschikbaar industrieterrein is op dit ogenblik voor de gemeente een handicap. Er bestaan vergevorderde plannen tot uitbreiding van het gemeentelijke industrieterrein. Deze uitbreiding zal moeten plaatsvinden op het aangrenzende gebied van Diepenveen, daar het Deventer grondgebied hiervoor geen plaats meer biedt. Ook hier manifesteert zich weer eens duidelijk de ruimtenood waarin Deventer ondanks de grenswijziging van 1960 nu al jaren verkeert. Het zal voor een ieder duidelijk zijn dat een dergelijke toestand voor een zich gezond ontwikkelende en levenskrachtige stad een absurde situatie is. Het gemeentebestuur van Diepenveen verleent ten aanzien van de uitbreiding van het industrieterrein een verheugende medewerking. Het zal desondanks echter nog wel enige tijd duren voordat op dit nieuwe industrieterrein grond' zal kunnen worden uitgegeven.
Als positieve factor voor het slagen van het industrie-acquisitiebeleid moet genoemd worden de grote woningproduktie dank zij de rationeel opgezette bouwstromen. Het is slechts te hopen, dat op korte termijn een gunstige beslissing over het dubbelstadplan zal worden genomen. In dat geval is een continue hoge woningproduktie verzekerd. Heeft op deze factoren de gemeente slechts maar ten dele invloed, nu de beslissing bij hogere instanties is komen te rusten, op andere heeft het gemeentebestuur wel een rechtstreekse invloed. Aan de infrastructuur van Deventer, die de vergelijking met andere plaatsen al goed kon doorstaan, zijn de laatste jaren vele nieuwe elementen toegevoegd; het nieuwe gebouw van de openbare leeszaal, de kunstijsbaan, het overdekte zwembad en de voorzieningen in de medische sector. Op van uit het westen komenden oefent Deventer, wanneer men de stad eenmaal heeft leren kennen, een grote aantrekkingskracht uit. Bij alle gunstige factoren voor de vestiging van nieuwe bedrijven komt de aantrekkelijkheid van Deventer als woonstad in een mooie omgeving. Dit is een factor die bij het aantrekken van nieuwe industrieën een belangrijke rol speelt. De vooruitzichten voor de ontwikkelingsmogelijkheden van Deventer op de lange duur kunnen daarom zonder meer gunstig genoemd worden, zodat Deventer de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Samenwerking bibliotheken
Een proces dat zich in de jaren zestig langzaam voltrok was de deconfessionalisering en de ontzuiling. In 1967 kwam er een eind aan de verzuiling in de Overijsselse bibliotheekwereld. Twee provinciale bibliotheekcentrales kregen elk een deel van Overijssel toegewezen en hun bibliotheken kwamen ter beschikking van alle gezindten. Het artikel van Kees Post begint als volgt: 'Wederom goed nieuws uit de Overijsselse bibliotheekwereld. Ditmaal geen berichten over de opening van een nieuw gebouw in een van de vele plattelandsdorpen of cijfers, die een nieuw uitleenrecord vastleggen, maar de mededeling over een nieuwe opzet van de lectuurvoorziening ten plattelande in dit gewest. Na moeizaam en langdurig onderhandelen namelijk hebben de beide instellingen, die sinds de eind-veertiger jaren in Overijssel werkzaam zijn op het terrein van de lectuurvoorziening ten plattelande, besloten te gaan samenwerken; het zijn de Centrale Plattelandsbibliotheek Overijssel (CPBO), gevestigd in Zwollerkerspel, en de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Overijssel (KCVL), gevestigd in Borne. Tot voor kort stonden zij, min of meer als geharnaste concurrenten, tegenover elkaar en poogden daarbij elkaar zoveel mogelijk lectuurvliegen af te vangen. Onder deze omstandigheden kon het gebeuren - Heino levert het sprekende praktijkvoorbeeld - dat in een kleine plattelandsgemeente zowel door de CPBO als door de KCVL een bibliotheek op poten werd gezet. Evenmin kon, als gevolg van dit gescheiden optreden, worden voorkomen, dat het personeel van beide instellingen werd gedwongen ondoelmatig heen en weer te reizen: van Zwollerkerspel naar Twente en van Borne naar Salland.'
Vanaf 1968 waren twee provinciale bibliotheekcentrales actief: de PBC West-Overijssel en de PBC Overijssel-Oost. In 1989 gingen beide op in de Overijsselse Bibliotheekdienst, die intussen onderdeel is van de Rijnbrink Groep.

De foto's hieronder geven een beeld van de bibliotheek in 1967.donderdag 26 maart 2015

Volg realisatie van boek en website over Buitenplaats Spijkerbosch bij Olst

Op buitenplaats.spijkerbosch.nl is te zien hoe de historie van de buitenplaats Spijkerbosch bij Olst, dat nu bijna honderd jaar door de familie Van Limburg Stirum wordt bewoond, wordt ontrafeld. Het boek in wording zal worden gepresenteerd op 12 september tijdens de Open Monumentendag, ook de inhoud van de website zal verder worden uitgebreid. Het boek wordt geen opsomming van feiten over bewoners en verbouwingen, zoals vaak bij dit soort publicaties. Het boek schetst aan de hand van korte verhalen een indringend beeld van het leven op een Sallands landgoed over de afgelopen eeuw. Historische beschrijvingen en persoonlijke belevenissen wisselen elkaar voortdurend af. Niet alleen familieleden, maar ook huisvrienden, oud-personeelsleden en landgoedbewoners komen aan het woord.


De auteur
De auteur Ewout van der Horst is historicus en journalist. Hij zegt: 'Ik ben steeds op zoek naar het snijvlak van verleden en heden, zoals dit zichtbaar wordt in het landschap, de bebouwing en de verhalen van mensen. Ik ben gespecialiseerd in de cultuurhistorie van Salland, waarbij landgoederen mijn bijzondere belangstelling hebben. Sinds 2004 woon ik als beheerder samen met mijn vrouw en dochters op landgoed Klein Hoenlo, in de naaste omgeving van Spijkerbosch. De publicatie over Spijkerbosch zal een mengeling bevatten van historische beschrijvingen, persoonlijke herinneringen van diverse betrokkenen en de actuele stand van zaken. Kortom, verleden en heden op het scherpst van de snede.'

Meedoen
De auteur en de vormgever (Floris Slotemaker) doen op de website een oproep: 'Er zijn vast verhalen die we nog niet kennen of die vergeten geraakt zijn. Bent U een van die mensen die op Spijkerbosch over de vloer kwam/komt? Heeft u een herinnering of een foto en wilt u die delen? Wij horen graag van u. Alle bijdragen worden op de website gezet en opgenomen in het archief en mogelijk opgenomen in het boek.'

Op de website zijn al een flink aantal verhalen te vinden. De auteur houdt ook een blog bij waar zijn vorderingen aan het boek zijn te volgen en waar hij informatie vraagt over feiten en foto's.

Mijn beste FC Twente team aller tijden

De Tubantia deed vanmorgen een oproep. Stel het beste FC Twente ooit samen. Van alle spelers, die de afgelopen 50 jaar bij FC Twente speelden, werden de gegevens verzameld. Er kunnen 3 aanvallers, 3 middenvelders, 4 verdedigers, 1 keeper en 1 trainer gekozen worden uit 362 spelers. Ik ben benieuwd welk team door de duizenden Twente-fans zal worden samengesteld. Hieronder alvast het team dat ik instuurde. Ik heb vooral gekozen voor 'echte' Twente-spelers. Spelers die het grootste deel van hun carrière bij FC Twente speelden. Dus geen voorbijgangers als Chadli, Ruiz, Dick van Dijk of Ronald de Boer, maar echte rood-witten.


woensdag 25 maart 2015

Festivals, (culturele) evenementen en zomerfeesten in Overijssel 2015

Hieronder een opsomming van festivals en (culturele) evenementen die in de zomer en najaar 2014 in Overijssel georganiseerd worden. Vervolgens een overzicht van Zomerfeesten.

KAFT by night Tubbergen
27 maart

Brommers kieken Rijssen
27 maart

The Passion Enschede
2 april

Paasstaakslepen Denekamp
5 april

BigBand Festival Goor
6 april

Historisch Festival Raalte
6 april

Historisch Festival Almelo
17-18 april

Hardshockfestival Zwolle
18 april

Boosterfestival Enschede
Talentenfestival
18 april

Borne op z'n best
19 april

Marathon Enschede
19 april

Lovely Sunday Festival Wythmenerplas Zwolle
19 april

Heartland Festival Hengelo
25 april


200 jaar Koninkrijk Zwolle
25 april

Oldenzaal Maximaal
Muziekfeest
26 april

Kindance Zwolle
26/27 april

Hardfest Enschede
27 april

Kingpop Vasse
27 april

Bevrijdingsfestival Zwolle
5 mei

Rhythm & Blues Night Zwolle
13 mei

Jannarok Diepenheim
13-14 mei

Dauwpop Hellendoorn
14 mei


Randrock Vriezenveen
14 mei

Green Vibrations Enschede
14 mei

Hemelgames Oldenzaal
14 mei

Twents Gitaar Festival Enschede
14 - 17 mei

Wildness Festival Wythmenerplas Zwolle
Dance
16 mei

Colmpop Deventer
16/17 mei

Memphis Heart 'n Soul Enschede
22-25 mei

IJsseldeltadag
23 mei

Fantasy Island Festival Rutbeek (Enschede)
23 mei


Oldtimer Festibal Balkbrug
23-24 mei

Festival Ribs & Blues Raalte
23-25 mei

FBK Games
24 mei

Freshtival Rutbeek (Enschede)
24 mei

Festival of Fire Sibculo
Gospel, praise en worship
25 mei

De Smaak van Deventer
28 t/m 31 mei

Twente Biennale
28 mei - 7 juni

Twentse Lente Festival Almelo
29 mei

Festival Havenwerk Deventer
29-31 mei

KAFT in Twente
29, 30, 31 mei

Deventer Jazz Festival
30 mei

MegaBase Park de Wezenlanden Zwolle
30 mei

Jazz aan de Vecht Dalfsen
30 mei

Enterse Ganzenmarkt
30 mei


BAM! Festival Hengelo
30 mei

Klinkerfestival Zwolle
Kapellen
30 mei

Festival Havenwerk Deventer
30-31 mei

KunstKijken op het Hogeland Enschede
31 mei

Zwolle Unlimited
5-7 juni

Waterval Internationaal Vertelfestival Zwolle
5-7 juni

Food Truck Festival Enschede
Eten, drinken, muziek, theater
5-7 juni

Vocaal festival Amusing Hengelo
6 juni

Vechtival De Koppel Hardenberg
6 juni


Stone Rock Festival Dalfsen
6 juni

Kunst in het Volkspark Enschede
14 juni

Straatmuziekfestival Almelo
13 juni

Zwolse Halve Marathon Festival
13 juni

Pedro Pico Pop Raalte
18 juni

Kunstmarkt Tuindorp Hengelo
21 juni

Ballonfestival Hardenberg
25-27 juni

Zunnewende Festival Hellendoorn
26 juni


Multiculturele Markt Enschede
26-28 juni

Dennenblues Losser
27 juni

Explosion Festival Ommen
3 juli

Festival Deventer Op Stelten
Theaterfestival
3-5 juli

HobNob Festival Almelo
4 juli

Afrikafestival Hertme
4/5 juli

Lil’Hill Festival Luttenberg
11 juli

Rock Around Giethoorn
11/12 juli

Pedro Pico Pop Festival Raalte
18 juli

Stonehenge Steenwijk
Festival met metalbands
25 juli

Dicky Woodstock Festival Steenwijkerwold
30-31 juli, 1 augustus

Deventer Boekenmarkt
2 augustus

Wiedepop Giethoorn
8 augustus

Gondelvaart - Belt-Schutsloot
14 augustus

Drijf-in Blues Giethoorn
14/15/16 augustus

De Boeskool is lös Oldenzaal
4 t/m 9 augustus

Bruegheliaans Festijn Losser
14/15/16 augustus

Kamper Stripspektakel
15 augustus

Fields of Joy Festival Oldenzaal
22 augustus

Twente Ballooning
26-29 augustus

Stöppelhaene Raalte
26 t/m 30 augustus

Keltisch Festival Wijhe
5 september

Sail Giethoorn
5 en 6 september

Gogbot Festival Enschede
10-13 september

Erfgoedfestival Deventer
12-21 september

Cultureel Straatfestival Delden
20 september

MAFFestival Almelo
Mediakunst
12-13 september

Glasrijk Tubbergen
30 september - 4 oktober


Hele jaar:

Kunsten op straat

Hieronder informatie (voor zover bekend) over kleinere festivals, zomerfeesten, lokale evenementen:

Albergen – Volksfeesten
Almelo – Almelose Havendagen
Beckum – Pinksterfeesten
Beckum – Volle Polle
Beerzerveld - Zomarfeest
Belt-Schutsloot – Gondelvaart
Bentelo – Midzomerfeesten
Berghuizen - Zomerfeesten
Borne - Melbuulndagen
Bornerbroek – Pinksterfeesten
Boskamp – Zomerfestival
Broeklanderfeest
Buurse – Volksfeesten
Dalfsen - Blauwe Bogen Dagen
De Lutte - Hellehondsdagen
De Pollen / West-Geesteren – Zomerfeest
Dedemsvaart - Dedemsvaria
Delden - Nacht van Delden
Delden – Schuttersfeesten
Deldenerbroek – Midzomerfeest Esbrook
Den Ham - Hammer Brinkdagen
Den Nul – Nulse Feest
Denekamp – ‘n Doarp löp oet
Deurningen – Fancy Fiar Feesten
Diepenheim - Schuttersfeest
Diepenveen - Dorpsfeest
Dijkerhoek – School- en Volksfeest
Dwarsgracht - Gondelvaart
Eikelhof – Oranjefeesten
Elshof – Elshoffeest
Espelo – Splosefeest
Fleringen - Hemelsfeest
Fleringen - Kroezeboomfeesten
Giethoorn - Feestweek en gondelvaart
Goor – Schoolfeest
Gramsbergen – Feestweek
Haaksbergen – Schuttersfeesten
Hasselt - Euifeest
Heeten - Ponyweek
Heeten – Weidefeest
Heino – Pompdagen
Hellendoorn - Open air
Hellendoorn - Slag um Heldern
Hengelo - Tropical Dance Night
Hengevelde – Höftedagen
Herfte–Wythmen – Grassparty
Hertme - Zomerfeesten
Holten – Midzomerfestival
Hoonhorst – Sproeifeest
Kalenberg - Dorpsfeest
Kamper Ui(t)dagen (braderie)
Langeveen - Volksfeesten
Lattrop-Breklenkamp pakt oet
Lemelerveld – Sukerbietenfeest
Lierderholthuis – Bosfeest
Lochuizen - Zomerfeesten
Loo - School- en Volksfeest
Losser - Vlindermarkt
Luttenberg – Luttenbergs feest
Mariënheem – Midzomerfeesten
Markelo - Dorpsfeest
Markvelde – Voorjaarsfeest
Nieuw Heeten - Bouwvakfeest
Nieuwleusen - Oranjefeesten
Oele – Volksfeesten
Oldemarkt - Dorpsfeest
Oldenzaal - Hulsbeekdag
Oldenzaal - Schuttersfeest
Ommen - Ommer Bissingh
Ootmarsum - Koale kermis
Ootmarsum – Siepelmarkten
Oud-Lutten - Bouwvakfeest
Overdinkel - Euregiofeest
Reutum - Zomerfeesten
Rouveen - Munnikenweek
Saasveld – Zomerfeesten
Schalkhaar - Schalkhaar Life
Schoonheten – Tentfeest
Sint Jansklooster - Bloemencorso
St. Isidorushoeve – Zomerfeest
Steenwijk - Vestingfeesten
Tubbergen - Volks- en schuttersfeest
Usselo – Popfeesten
Vasse - Pareldagen
Vollenhove – Bloemencorso
Vollenhove – Havendagen
Vroomshoop - American Tukkerday
Vroomshoop - Drakenbootfestival
Wesepe – Zomerfeesten
Wiene-Zeldam - Zomerfeest
Wierdense Zomerfeesten
Wijhe - Wiejese Diekdaegen
Zenderen - Volksfeesten

Voor meer culturele activiteiten en andere evenementen zie:

Beleef Overijssel

Festivals en evenementen in Overijssel

Uit in Overijssel

zaterdag 21 maart 2015

Overijssel 1880-1940 (9): Geïllustreerde gids voor Holten en omgeving (1931)

Gedurende enkele decennia, grofweg tussen 1880 en 1940 waren geïllustreerde ‘VVV-gidsen’ populair. Ze verschenen tegelijk met het opkomend toerisme en bevatten – en dat maakt ze interessant – vaak uitgebreide plaatsbeschrijvingen. Ze werden uitgegeven door plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, door de ANWB of door uitgevers die zich speciaal toelegden op het uitgeven van deze gidsen. In de Overijssel Collectie van de Rijnbrink Groep bevinden zich tientallen van deze gidsen, waarvan er een aantal te zeldzaam en/of kwetsbaar zijn om uit te lenen.

We hebben ze gescand en op het weblog Overijssel – Plaatsbeschrijvingen 1880-1940 gezet. Onlangs is er weer een gids toegevoegd. Het gaat om de Geïllustreerde gids voor Holten en omgeving (1931), samengesteld door A.J. Goldstein.


Over de auteur
Albert Jan Goldstein (Gorssel 1883 - Holten 1956) werd in 1910 op 26-jarige leeftijd benoemd als gemeentesecretaris van Holten. Twee jaar eerder was de pas 27-jarige Baron van der Borch van Verwolde aangetreden als burgemeester. Beiden zagen toekomst in het toerisme en werkten samen om het dorp te moderniseren, onder meer door het aanleggen van 'autowegen', fietspaden e.d. In 1915 werd Goldstein voorzitter van de toen opgerichte VVV. Hij trommelde fotografen op om ansichtkaarten te maken van Holten en omgeving. Soms liet hij zichzelf, vrouw of dochters mee-fotograferen op zo'n ansichtkaart. Hij schreef in de krant over de geschiedenis van Holten en in de jaren 20 gaf hij de Gids voor Holten uit, die enkele keren werd herzien en herdrukt en waarvan deze gids de derde druk is.

A.J. Goldstein in 1932

Kijk hier voor de gids.

vrijdag 20 maart 2015

Bibliotheek Deventer brengt de 'Kroniek van Nieuwsgierigheid' uit


Deventer krijgt een nieuwe bibliotheek. Dat wordt natuurlijk niet zomaar een bibliotheek. Het duurt nog even voordat die er staat. In de traditie van deze bibliotheek - altijd bezig met vernieuwing, uitproberen, nieuwe service voor de klanten, nieuwe producten - wordt alvast vooruitgelopen op de ongetwijfeld bijzondere bibliotheek die er gaat komen. Er is een website Bibliotheek van de Nieuwsgierigheid in het leven geroepen, waar je je favoriete boek, muziek of film toe kunt voegen aan De Encyclopedie. Altijd leuk om gewezen te worden op favorieten van een ander, die je (nog) niet kent en daarmee op ideeën gebracht te worden.
Op de website ook een blog met bijdragen van Alied van der Meer.

Boek
En nu is er ook een boek 'Kroniek van Nieuwsgierigheid' uitgekomen. Deze kroniek bevat verhalen van personen over hun lievelingsboek of cd, waarbij de passie van de persoon voor het boek of de muziek in het middelpunt staat. Verder veel foto's en citaten in het boek en enkele hoofdstukken over 'wat is nieuwsgierigheid, wat doet het met je en hoe kom je achter de nieuwsgierigheid van iemand anders'.

Het boek is te bestellen bij secretariaat@obdeventer.nl en kost slechts € 5,- incl. verzendkosten.

woensdag 18 maart 2015

Nomineer een kandidaat voor de Cultuurprijs Overijssel

ok dit jaar worden de Cultuurprijzen van Overijssel uitgereikt. Voor de daadwerkelijke uitreiking op 24 september 2015 in de Deventer Schouwburg, moeten er eerst nog personen genomineerd worden. Wie dat zijn? Dat bepalen de inwoners van Overijssel. Zij kunnen tot 31 maart 2015 hun favorieten voor zowel de Cultuurprijs als de Talentprijs Overijssel doorgeven via de stemmodule.

Afbeelding: De prijs van kunstenares Karin Wijnand

Cultuurprijs Overijssel 2015
Alle disciplines op het gebied van kunst en cultuur komen in aanmerking. Architectuur, amateurkunst, beeldende kunst, cultuurhistorie, dans, muziek, fotografie, film, theater en letteren. Van belang is dat het werk inspirerend is en dat het een culturele en sociale waarde heeft voor Overijssel. De genomineerde personen of groep personen heeft in het afgelopen cultuurseizoen een uitzonderlijke kwalitatieve prestatie geleverd. De betrokkene/betrokkenen moet/moeten in Overijssel wonen of gevestigd zijn of uit Overijssel afkomstig zijn.

De Talentprijs is een stimuleringsprijs voor beginnend talent uit Overijssel dat in het afgelopen cultuurseizoen een bijzondere prestatie heeft geleverd.

De jury
De jury bestaat dit jaar uit voorzitter Ank Bijleveld, commissaris van de Koning, Jan Willem de Vriend, dirigent van HET Symfonieorkest, Alex Kuhne, directeur van de Deventer Schouwburg, Dick Laning, cultuurkenner en vertegenwoordiger van de Stentor en Carl Wittrock, dirigent en componist uit Goor en winnaar van de Cultuurprijs Overijssel 2014.

De winnaars in voorgaande jaren:
2014 Carl Wittrock
2013 Jan Roerink
2012 Stichting Meer Innovatie voor Kunst en Cultuur (MIKC)
2011 Jan Eijsink
2010 Gees Bartels
2008 Wim Hoogeland
2007 Frans Wagenaar
2006 Mw. dr. C.J.M. Barones Sloet van Oldruitenborgh
2005 Dick Houwaart
2004 Stichting Theater en Cultuur Hertme
2003 Mw. Tilly Hesselink
2002 Stichting Kerk en Muziek Delden en Fred en Angie Rootveld
2001 Dr. Clemens Hogenstijn
2000 K. Schilder en G. Breur
1999 F. Leenderts
1998 Dr. A.G.P. Cremers
1997 Stichting IJsselacademie Kampen
1996 Drs. Tj. van der Ploeg
1995 Adriaan Buter
1994 W. Boonstra
1993 Ab Goutbeek
1992 H.A. te Riet
1991 Mw. J.W. Nagelhout-Klijzing
1990 Gemeenten IJsselham, Raalte en Almelo

De prijzen zijn ontstaan uit een samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, RTV Oost, De Stentor en De Twentsche Courant Tubantia onder de gezamenlijke vlag van uitgaansplatform OverUIT. Vanaf 2014 hebben beide partijen de handen ineen geslagen, met als doel de verschillende kunst- en cultuurvormen in de provincie onder de aandacht te brengen van een breed publiek.